Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤလၢအဟဲနုၤဖဲ ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတိၤတဖၣ် တၢ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤလၢအဟဲနုၤဖဲ ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတိၤတဖၣ် တၢ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

836
0
Photo: Nay Naw

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ဆၢႇ မၠၣ်၀တံၣ်=မဲၢ်ဆီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤတဆီ ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိလၢ အဟဲနုာ်လီၤလၢကီၢ်ပယီၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီး Corona virus (ကိၣ်ရိၣ်နၣ် တၢ်ဆါဃၢ်)အံၤန့ၣ်ႇ စးထီၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ခံကပၤလၢာ် တၢ်သမံသမိးကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဟွီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်နုာ်လီၤအလီၢ်ႇ တၢ်ဟးထီၢ်အလီၢ်လၢအမ့ၢ် မၠၣ်၀တံၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၁) တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤႇ နီၣ်ဂံၢ်(၂) တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အတိၤအံၤႇ စးထီၣ်လၢတလါအံၤ လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီး Corona virus တၢ်သမံသမိးကွၢ်၀ဲဒၣ်ဒီးစဲးလၢအပတီၢ်ထီတဖၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်သးတုၤလၢအခဲအံၤ တၢ်တထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဆါ လၢတၢ်တနာ်န့ၢ်၀ဲတအိၣ်ဒံး၀ဲနီတဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၁)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤအံၤ ၦၤလၢအမၤကွၢ်သမံသမိး၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်တဂၤစံး၀ဲလၢ “လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီ တုၤလၢဟါခီ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၅၈ ဂၤ လၢအကလဲၤဆူ မၠၣ်၀တံၣ် ႇ စွ့ၣ်ကိၣ်ကိၤ ၀့ၢ်သီတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိလၢအဂၤ ၁၄ ဂၤႇ တၢ်သမံ သမိးကွၢ်၀ဲအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး တၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤလၢအတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်ႇ တၢ်ကဆှၢ၀ဲတဘျီဃီဆူ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

Photo: Nay Naw

ကီၢ်ပယီၤ=ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သမံသမိး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဘၣ်ဆၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် သူမှဲကျိဒီတကျိၤ ချံသန့လၢအတဖိးသဲစးတဖၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၀ ဘျဲၣ်ဒီး ခီဖျိလၢၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိတဖၣ် ကဟဲနုၤလီၤအိၣ်၀ဲအဃိႇ မ့ၢ်သ့န့ၣ် ချံသန့တဖၣ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ကြၢးသမံသမိးကွၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်ဖိလၢအအိၣ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် တဂၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်လီၤႉ

တရူးထံကီၢ် ၀ူၣ်ဟၣ်၀့ၢ် စးထီၣ်ရၤလီၤအသးလၢအမ့ၢ် Corona virus တၢ်ဆါအံၤႇ ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤ တရူးထံကီၢ်ပူၤန့ၣ် ဘၣ်ကူ၀ဲဒၣ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲလၢအဂၤ ၉ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်လံဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဃၢ်အံၤအဃိ ၦၤသံအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂၤ ၂၀၀ ဘျဲၣ်လံ အဂ့ၢ်န့ၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တၢ်ကစီၣ်၀ဲၤကျိၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ