Home တၢ်ကစီၣ် KNLA ဒီးပဒိၣ်သုး တၢ်ခးလိာ်သးအဃိ ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဃုာ်ဒီး ကမျၢၢ်

KNLA ဒီးပဒိၣ်သုး တၢ်ခးလိာ်သးအဃိ ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဃုာ်ဒီး ကမျၢၢ်

1677
0

လါယနူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကမၤမိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ်ႇ ကညီဒီကလုာ်တၢ် ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် KNLA သုးက့ ၅ ဒီး ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂ သီ အနံၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ် ပဒိၣ်သုးတပၤသုးတဖၣ်ဘၣ်ဒိ၀ဲ အမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဒိဃုာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA တကပၤစံး၀ဲလီၤႉ

KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ သုးက့ (၁) ဒီး သုးက့ (၅)အဘၢၣ်စၢၤ ကမၤမိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ သ့ၣ်ဘိၣ်ထၣ်ကရူၢ်ႇ ၀ၣ်သိခိၣ် သ၀ီပူၤန့ၣ် ဖဲမဟါကၢာ်ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် ဒီး အနၣ်&ံၣ် ၁၀ ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၈) အစုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် သုးရ့ၣ်ခိၣ်(၂) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ နီၣ်ထိ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ခီၣ်ချ့သုး ရ့ၣ်(ခမရ– ၄၀၈)သုးကျိၤ ဒီး KNLA သုးရ့ၣ်(၁၀၂)စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် သုးဒ့(၃) တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ ဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့(၅) သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ခမရ(၄၀၈)န့ၣ် ဟဲနုာ်၀ဲလၢ၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီပူၤဒီး လဲၤတလၢ၀ဲသ၀ီအလီၢ်ခံအဃိႇ ၀ၣ်သိခိၣ် လ့ဘိၣ်ထၣ်ကျဲမုၢ်ခိၣ် ကၠီၣ်တီၣ်ခၠ့ၣ်အကပိၤကပၤန့ၣ် လၢပ၀ဲသ့ၣ်တပၤ ၁၀၂ သုးရ့ၣ်ႇ သုးဒ့(၃)အၦၤတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်အသးဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပဒိၣ်သုးတပၤသံ၀ဲတဂၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်သးတၢ်လီၢ်အကပိၤကပၤန့ၣ် ပဒိၣ်သုးတဖၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒီးအိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်ႇ ဖဲအနၣ်ရံၣ် ၁၀ ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိခံဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤကၠီၤစ့ၤသါ ၆၀နံၣ် ဒီး စီၤဒံၣ် ၆၃နံၣ် ခံဂၤအံၤ ဖဲအလဲၤဃီၤ၀ဲဆူ တၢ်ကဲထီၣ်အသးအဆၢကတီၢ် ပဒိၣ်သုးတဖၣ်ခး၀ဲဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲနးနးကလဲာ်ခံဂၤလၢာ်အဃိ သ၀ီသးၦၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ် လၢကမၤမိၣ်ဆူ ဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ် ဆဲးတဲ၀ဲလီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် KNLA သုးက့(၅)တကပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး တၢ်ခးလိာ်သး န့ၣ်ခီဖျိလၢ အလဲၤတလၢ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤအဃိဒီး တုၤလၢအခဲအံၤတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ပဒိၣ်သုးတဖၣ်ဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့(၅)တပၤစံး၀ဲလီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၃)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ပဒိၣ်သုး ခီၣ်ချ့သုး&့ၣ် (ခမရ= ၃၅၀) ဒီး KNLA သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်၀ဲဒၣ်ခံဘျီအသိးႇ လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ပဒိၣ်သုး သုးရ့ၣ်(၃)ရ့ၣ် မၤၦဲၤထီၣ်၀ဲသုးနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ Free Burma Ranger လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် KNU စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် KNLA လီၢ်ခၢၣ်သး သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ မါရှၣ်ထူၣ်ဂီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ သုးက့ခိၣ်တဖၣ် ခၢၣ်စးကရူၢ် ဒီး ကလံၤထံးကီၢ်ခီဒိၣ်သုး၀ဲၤကျိၤခိၣ် သုးကီၢ်ခီခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် မၠိ၀့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ်အံၤ ထံၣ်လိာ်အသး ဖဲ လၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးပူၤ ဒီး တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဘၣ်ဃး NCA အဖီခိၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်တ့ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအီၤဒီးတၢ်ပာ်လီၤသုးလီၢ်သုးကျဲဒီး တၢ်ခးပတုာ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ဆဲးတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအီၤအမဲာ်ညါႇ လၢတၢ်တ့ကျဲအံၤအဖီခိၣ် ၂၀၂၀ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်သးအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ