Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ တၢ်ကပာ်ပနီၣ်အီၤလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် ကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲ

ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ တၢ်ကပာ်ပနီၣ်အီၤလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် ကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲ

1406
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤလၢ အလီၤဘၣ်ဖဲ တနံၤအံၤလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီ အနံၤန့ၣ် ဒ်သိးပဒိၣ်တပၤ ကပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကၠီကိကီၢ်ဆၣ်ႇ အနီၣ်စူၣ်သ၀ီပူၤ တၢ်မၤ၀ဲ ၇၂ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ ကညီကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီန့ၣ် တၢ်တပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ပၢဆှၢတၢ်လၢကလုာ်ဒိၣ်စိ သနူန့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်အဃိ ကပာ်ပနီၣ်အီၤလၢအမ့ၢ်မုၢ်နံၤလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ မၤလၤကပီၤ ကညီကလုာ်မုၢ်နံၤ တဂၤလၢအမ့ၢ် မါသါကၠဲၤ စံး၀ဲဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ကျဲသနူအကျိၤအကျဲအံၤ ပ၀ဲကညီတဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ် စးထီၣ်လၢ ၁၉၄၈ နံၣ် လံန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢတနံၤအံၤ တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်လၢပဖီခိၣ်တဖၣ် သူဒံး၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒိၣ်သနူဒိၣ် အဖၢမုၢ်လီၤန့ၣ်ပထံၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်မး ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကျဲသနူ ဒီး ကညီကလုာ်တကလုာ်တကးဘၣ်ႇ ကလုာ်ကိးကလုာ်ဒဲး ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကသ့၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ လၢဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤ တၢ်ကပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးလိၣ်၀ဲဒၣ်အသိး ႇဘၣ်ထွဲဒီးကညီခိၣ်နၢ်တဖၣ်တပၤစ့ၢ်ကီး ကညီဒီကလုာ်အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတဖၣ်န့ၣ်ႇ တၢ်တီတၢ်လိၤဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ကဘၣ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်န့ၣ် မါသါကၠဲၤ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

ပဒိၣ် ဒီး KNU=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဖၣ် ဒီး ဆဲးလီၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ထုးထီၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ် KNU လၢ ကရူၢ်ကရၢလၢတဖိးသဲးအံၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ ကီၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲး တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ တၢ်မၤ၀ဲဒ်မုၢ်နံၤလၢအဖိးသဲစးအသိးတမ့ၢ်ဘၣ်ႇ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီး ၦၤပၢတၢ်ဆှၢတၢ်တဖၣ်ြတီ၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ပသဂၢၢ်ဘၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

တနံၤအံၤကၠီကိကီၢ်ဆၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ် ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ ကၠီကိကီၢ်ဆၣ်အမဲာ်ညါ ၀ါခဲးမၣ်ႇ အ့ၤမဲ ႇ မၠီမၠး ဃုာ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်အဂၤတဖၣ် လီၢ်က၀ီၤ ကညီကမျၢၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတကထိဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၁၉၄၈ နံၣ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီ အနံၤ ကညီခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲ ကညီအထံအကီၢ်အံၤ ဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထဲွအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်စုာ်စုာ် ကညီကမျၢၢ် အဂၤ(၄၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ႇ ပာ်ဖျါထီၣ်အသးဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သး(၄)ထံၣ် လၢအမ့ၢ် ဟ့ၣ်ကညီကီၢ်တဘျီဃီႇ ကညီတဘးပယီၤ တဘးဒုးနဲၣ်ခဲအံၤႇ တသးလီထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ႇ ကလုာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် တသးလီဘၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

မၠီမၠးတၢ်လီၢ် ခၢၣ်စး မါအီၣ်မၠ့ၣ်အူ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲညီတဖၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်အံၤ တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤတၢထီၣ်တၢလီၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်(ပဒိၣ်)တဖၣ် ကဘၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်လၢ ကညီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်တဒူၣ်လီၤအသိး ပတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် ြကၢးတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤ လီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ကတိၤလီၤ၀ဲတၢ်အသိးႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်=(KNLA) အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဖၣ်ဒီး ဒီကလုာ်မုၢ်နံၤတၢ်ပနီၣ်အဂီၢ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ ဒီး တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ