Home တၢ်ကစီၣ် ကလဲၤသကိးတုၤလၢ တၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးန့ၢ်တစုန့ၣ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

ကလဲၤသကိးတုၤလၢ တၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးန့ၢ်တစုန့ၣ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

1236
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီဒီကလုာ်အဂီၢ် တၢ်တုၤသိးထဲသိးႇ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးဒီး ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် တုၤအန့ၢ်တစု မ်ပကလဲၤတုၤလၢဖီတၢၣ်န့ၣ်ႇ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီ(မဟါတနံၤ)န့ၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အမုၢ်နံၤ ဖဲနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ရူ ဘျီၣ်အပူၤႇ အကတီၢ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိ ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကညီဒီတကလုာ် ဒ်သိးကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးအဂီၢ် ပဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ KNU အံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးအံၤဆီၣ်ၦၤအဃိ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤ ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ကညီဒီကလုာ်အဂီၢ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်ကဂီၢ် ပကဆဲးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သကိးလီၤႉ တၢ်ထဲသိးတုၤသိး ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသး တုၤလၢ ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်န့ၢ်တစု ကလဲၤတုၤလၢဖီတၢၣ်အဂီၢ် တၢ်ကရၢကရိအံၤ ကအိၣ်တုၤလၢနံၣ်အကယၤဘျဲၣ် ကဘၣ်ဆဲး ကတီၤ၀ဲန့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉ

KNU တၢ်ကရၢကရိအံၤ တၢ်မၤတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ တၢ်အိၣ်သးတၢ်ဆီတလဲအဖီခိၣ် တၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖးကဒါက့ၤတဖၣ် ကဘၣ်ဖံးမၤ၀ဲဒီးႇ ပတၢ်ကရၢကရိဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး လၢအ၀ဲတပၤအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်ႇ ပကဘၣ်သ့ၣ်ညါဆိပာ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိ ဆဲးစံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ဖးဖျါထီၣ် KNU (လီၢ်ခၢၣ်သး)လံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ် ဒီး KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိ အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ႇ KNU ကရူၢ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢအတၢ်လဲၤခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ဒီး တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဘၢၣ်စၢၤအတီၢ်ပူၤႇ တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဆှဲလဲပၠး၀ဲ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ််ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် ၦၤလၢအမၤတၢ်မၤယံာ်၀ဲ ၂၅ နံၣ် ဆူအဖီခိၣ် ကရူၢ်ဖိ အဂၤ ၇၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤက၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤအီၤ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ပဒိၣ်စီၤမီၤစွ့ၣ် စံး၀ဲလၢ “ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢတ၀ံၤဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယကဆဲးဟံးထီၣ်ဖီၣ်မူဒါအဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအါမးလီၤႉ သုးဖိသံၣ်ဖိလၢအလဲၤပူၤကွံာ်ၦၤတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ခဲ လၢာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ အဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်သ့အိၣ်ဒီးၦၤန့ၣ် ပကမၤစၢၤလီၤမီၤနီၤႉ အပူၤကွံာ်တၢ်အိၣ်သးလၢညါန့ၣ် ကဘၣ်က့ၤကွၢ်က့ၤတၢ်ဂံၢ်ဆံးဒီး ဒ်သိးကကဲထီၣ်က့ၤတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကဆဲးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

KNU –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ကရၢကရိ=KNA˜ ကညီဘူးဒးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢ =BKNA˜ ကညီသးစၢ်ကရၢ=KYO ဒီး ကညီလီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်=KCO လၢအမ့ၢ် ကညီတၢ်ကရၢကရိ ၄ ဒူၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲ ၁၉၄၇ နံၣ်ႇ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တနံၣ်အံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ၇၃ နံၣ်တနံၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ႇ ဘၣ်ထွဲဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးက့ႇ ကီၢ်ရ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

KNU =ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ်ႇ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ သီ အနံၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်လၢအဂၤ ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်ကရၢကရိ ၇ ဒူၣ်ႇ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး NCA အလံာ်ဃံးဃာ်ပူၤ ဆဲးလီၤ၀ဲစုမုၢ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ