Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကျိတဖၣ်

တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကျိတဖၣ်

2111
0
Photo: Nay Naw

လါမးရှး ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ ညၣ်တၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး စုက၀ဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးခိၣ် ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ သဲၣ်လ့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဒီး က၀ီၤဒ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖဲလါမးရှး ၇ သီႇ ဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ႇ နုာ်လီၤ သမံသမိး၀ဲဒၣ် စီၤအိၣ်ကၣ်မ့အဟံၣ်ဖဲ နီၣ်ဂံၢ်(၄)က၀ီၤဒ့ သ့ၣ်တပ့ၣ်ကျဲအကတီၢ် ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲ စီၤည့ခၠါ(၂၃)နံၣ်ႇ စီၤဆဲညိၣ်(၃၄)နံၣ်ႇ န့နုၣ်၀့ၣ်(၂၅)နံၣ်ႇ အံၣ်သၣ်ဒၣ်မၠ့ၣ်(၂၃)နံၣ် ဒီး ဒ့ၣ်စံၣ်(၂၆)နံၣ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဆဲးဃုသမံသမိး၀ဲဒၣ် စီၤအိၣ်ကၣ်မ့ အဟံၣ် အမံလီၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ ကျိဖုၣ် ၁ ခိၣ်ႇ ဒီးအချံ ၁၈ ဖျၢၣ်ႇ ကျိမဲးကစ့ ၂ ခါႇ ခါဘဲ ၂ ခိၣ်ႇ ဒီးအချံ ၃၅ ဖျၢၣ်ႇ ကျိမဲးကစ့ ၂ ခါႇ M-22 ၁ ခိၣ်ႇ ဒီးအချံ ၂၄ ဖျၢၣ် ဃုာ်ဒီးအဂၤတဖၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်&ၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်လီၤႉ

Photo: Nay Naw

စီၤအိၣ်ကၣ်မ့အံၤမ့ၢ်၀ဲ (DKBA) သုးခိၣ်တဂၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ် ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်ကနဲသ၀ီကရူၢ်ႇ အ့သူၣ်ခၣ်သ၀ီႇ ကၠီၣ်တီၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၁)ကျဲန့ၣ် တၢ်အိးထီၣ်၀ဲ ညၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်အံၤႇ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ် နုၤလီၤဖီၣ်လီၤဒီးဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲ ညၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့စဲး(၅)ဖျၢၣ်ႇ တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၁၀)ဖျၢၣ်ႇ ၍ညလနမအနမ (၁)ဖျၢၣ်ႇ မ့ၣ်အူစဲး(၁)ဖျၢၣ် ဃုာ်ဒီးစဲးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လၢအဂၤတဖၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါလီၤႉ