Home တၢ်ကစီၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ၦဲၤထီၣ် ၁၂ နံၣ်တနံၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤအီၤဒီးတၢ်ဒွဲၣ်မ့ၣ်အူလၢအဒဲဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ပနီၣ်အလီၢ်

ပဒိၣ်မါရှၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ၦဲၤထီၣ် ၁၂ နံၣ်တနံၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤအီၤဒီးတၢ်ဒွဲၣ်မ့ၣ်အူလၢအဒဲဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ပနီၣ်အလီၢ်

1272
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ တၢ်ကူၣ်သံအီၤၦဲၤထီၣ်၀ဲ ၁၂ နံၣ်တနံၣ်ႇ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလၢ အဒဲဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ပနီၣ်အလီၢ်လၢ အအိၣ်ဖဲသ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ်အံၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဒွဲၣ်မ့ၣ်အူတခါဖဲ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤ ဟါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ အဖိခွါဒိၣ် ပဒိၣ်စီၤစ့စ့ ဒီး အၦၤမၤသကိးတၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ကိးနံၣ်ဒဲး လါဖ့ၤြဘူၤအါရံံၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်ႇ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲတၢ်ကူၣ်သံအီၤမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်၀ဲအဂီၢ် ပညိၣ်ဒီးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလီၤႉ

၁၂ နံၣ်တနံၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤႇ ခိၣ်နၢ်လၢအအဲၣ်ဘၣ်အီၤပာ်ကဲအီၤတဖၣ် ဒီး သိဒူသိၣ်မှံၤအသကိးတဖၣ်ႇ ကၠိဖိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၁၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ် ဒွဲၣ်ထီၣ်၀ဲပနဲဒီး အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်၀ဲတမံးနံးလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ် တဲလီၤ၀ဲတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်ဒ်အမ့ၢ် ပါတနီၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ တီကၠီသ၀ီတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲမဟါအနံၤန့ၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ခိၣ်နၢ်လၢ အအဲၣ်ဘၣ်အီၤပာ်ကဲအီၤတဖၣ်ႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး တၢ်လဲၤပာ်လီၤ၀ဲတၢ်သးအုးဖီကွီၤတဖၣ်လၢ အတၢ်ဂီၤစိးပျၤအိၣ်အလီၢ်ဒီးႇ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါအံၤ အ၀ဲဟံး၀ဲမူဒါလၢ KNU အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် အဆၢကတီၢ် ဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၄ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ႇ ၦၤခံဂၤခီဖျိဟဲခးကူၣ်သံအီၤအဃိ သံ၀ဲဒၣ်ဒီး အသံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၆၅ နံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ