Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးတၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ပယီၤသုးခးတၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

1494
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်) ကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ပယီၤပဒိၣ်သုးလၢအဟူးဂဲၤ၀ဲတဖၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤ ခးလီၤတၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိအဃိႇ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU =ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၅ ကဲွးဆှၢထီၣ် လံာ်ထီဒါဆူ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး သုးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဒီး ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အအိၣ်အလံာ်ထီဒါအပူၤန့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲဒ်န့ၣ် န့ၣ်လီၤႉ

လၢလံာ်ထီဒါအပူၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် စကခ=(၈) ခမရ(၄၀၈) လၢအမ့ၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် ၂ နီၣ်ထိ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲသုးဖိတဖၣ်န့ၣ် ခး၀ဲဒၣ် မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် ၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီဖိခံဂၤအံၤအဃိႇ သ၀ီဖိ စီၤစ့ၣ်သါ (၆၀)နံၣ် ဒီး စီၤစီတံၣ်ကၣ် (၆၃)နံၣ် ၦၤခံဂၤအံၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနးနးကလဲာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅) ၦၤတဲတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤကျၢၤဒိၣ် စံး၀ဲလၢ “၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီန့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ် (၁၀၂) သုးရ့ၣ် သုးဖိတဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ပယီၤသုးဟဲနုၤလီၤ၀ဲအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တဆဲးလီၤႉ ၀ံၤဘျီ (၁၀၂)သုးရ့ၣ်န့ၣ် ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်ၦၤကညီလီၤႉ ပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲနုၤလီၤ၀ဲလၢသ၀ီပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လဲၤဟံ၀ဲအလီၢ်လၢသ၀ီခိၣ်ထိးလီၤႉ ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိခံဂၤကလဲၤပာ်လီၤၦၤသံအဂီၢ်ႇ ဖဲလဲၤဆှၢဆိ၀ဲၦၤသံတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်ဒီးပယီၤသုးဒီး တၢ်ခးအ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်ၦၤမၢ်လိာ်၀ဲ ကမးမိၣ် သ၀ီသးၦၢ်ဒီး ၦၤခံဂၤအံၤန့ၣ် ပနၢ်ဟူလၢဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ခးလိာ်သးကဲ ထီၣ်သးအဆၢ ကတီၢ်န့ၣ် တဲ၀ဲလၢဘၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ အနီၢ်ကီၢ်တခီန့ၣ် တဘၣ်ဃးတၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်သးန့ၣ် လၢဂီၤခီအဆၢကတီၢ်ႉ တၢ်ခးအီၤခဲအံၤန့ၣ် မုုၢ်ဟါလီၤအဆၢကတီၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပယီၤသုးအံၤ စးထီၣ်လၢ၀ၣ်သိခိၣ် တုၤလၢမဲာ်စံာ်ခံသ၀ီ န့ၣ် ခးလီၤ၀ဲ ကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူ ၦၤသ၀ီဖိအအိၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)စံး၀ဲလီၤႉ

KNU လံာ်ထီဒါပူၤအသိးန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်ႇ ပယီၤသုးတဖၣ် ခးလီၤ၀ဲ ကျိဖးဒိၣ် (၆၀)မမ (၅)ဖျၢၣ် ဒီး M-79 ကျိ (၇)ဖျၢၣ် ဆူလူၢ်သီကီၢ်ဆၣ် စံာ်ဒ့့ဒ့ၣ်ဟီၢ်က၀ီၤပူၤ တၢ်လီၢ်လၢလီၢ် က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဖံးမၤဟးထီၣ်ဟးလီၤအလီၢ်တဖၣ်အသိးႇ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၃ သီ တုၤလၢ ၈ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးအအိၣ်ဆီလီၤအသးလၢလူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပိၤက့ခိၣ်(ဘီစၢခိၣ်) သုးတၢ်လီၢ်ဒီး ကဲလဲကၠိႇ ကုၣ်ခိၣ်တၢ်လီၢ် တဖၣ်အံၤ ခးလီၤစ့ၢ်ကီး ကျိဖးဒိၣ် အိၣ်၀ဲ အဖျၢၣ် ၄၀ဃၣ်ဃၣ် ဆူ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢ အဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ် တကုၤဒၢႇ ကူဒ့ႇ တၤသူဒဲႇ လီၢ်က၀ီၤပူၤသ၀ီတဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဒိၣ်တၢ်ပျီႇ မဲၢ်လဲၤထၣ်ႇ တူဖဲထၣ်ႇ ၀ဲၢ်လ့ၤထၣ်ႇ တလ့ၤဒ့ခံႇ ခိၣ်ပိၣ်မၢ်ဒ့ႇ နိၣ်လ့ပူၤဒ့ ဒီး ပလါ၀ါဒ့ ဃုာ်ဒီးသ၀ီအဂၤတဖၣ်အံၤ စးထီၣ်ဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ် ၅၀ မံးနံး တုၤလၢ ဟါခီ ၁ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးအံၤအဃိ ကျိဖးဒိၣ်သၣ်လီၤတဲာ်၀ဲလၢတကုၤဒၢသ၀ီအပူၤ ကျိဖးဒိၣ်(၅)ဖျၢၣ် ဒီး ကူဒ့သ၀ီအပူၤ ကျိဖးဒိၣ်(၇)ဖျၢၣ် အမဲာ်ညါႇ ပယီၤသုးတဖၣ် နုာ်လီၤအိၣ်ဆီခူသူၣ်အသးဖဲ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤဟူးဂဲၤ၀ဲ သိလ့ၣ်ကျဲ ဒီး ကျဲမုၢ်တဖၣ်အဃိ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် ကူဒ့သ၀ီ ဟံၣ်ခိၣ် ၄၅ ဒူၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၃၃၂ ဂၤ န့ၣ် လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်လီၢ်လၢအကပူၤဖျဲး၀ဲန့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့ (၅)တပၤစံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးတပၤ ကျိဖိကျိဖးဒိၣ် ဖၣ် တၢ်လီၢ်လၢကမျၢၢ်လဲၤက့ၤဖံးမၤတၢ်လီၢ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် လဲၤက့ၤဟူးဂဲၤတၢ်လီၢ်တဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်နီးတၢ်ဘျးႇ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ခးအံၤ တပၤဒီးတပၤမၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအမဲာ်ညါ ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅) ၦၤတဲတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ် စံး၀ဲလီၤႉ