Home တၢ်ကစီၣ် မုၢ်ြတီၢ်လီၢ်က၀ီၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ IDPs အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအါထီၣ်၀ဲ

မုၢ်ြတီၢ်လီၢ်က၀ီၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ IDPs အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအါထီၣ်၀ဲ

1842
0
Photo: KWO

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ ပယီၤပဒိၣ်သုး ဒီး KNU – ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ်သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အပူၤႇ ၦၤစံၣ်မှံဟးဖျိး ( IDP) ဖိတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဃိ လီၢ်က၀ီၤဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

KNU သုးက့(၅)လီၢ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိလၢကီၢ်ပဒိၣ်သုးတဖၣ် မၤအါထီၣ်၀ဲဒၣ်သုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိႇ စးထီၣ်ဖဲ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ထီၣ်သီန့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ အနီၣ်ဂံၢ်ဒၣ်ထဲ ၃၀၀ ဂၤ ဘျဲၣ် ဒီး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ၦၤလၢအိၣ်ကတီၤထီၣ်အသးလၢကဃ့ၢ်တၢ်ဒုးအဂီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ (၂ႇ၀၀၀) ဂၤဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ် စီၤရီဘ့ၣ်မူ စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

“ခဲအံၤ ဒ်စရီပူၤအသိး ဒူသ၀ီကရူၢ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ဟဲအိၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ် အဂၤ ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်ညါလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ၦၤအဂၤ ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်အံၤ ၦၤလၢအစံၣ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤလၢအအိၣ််လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဖီလာ်တဖၣ်လီၤ ႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် တမံၤမံၤန့ၣ်ကစံၣ်၀ဲဒၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ၦၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီဒီး အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်သးတဖၣ်လီၤႉ သ၀ီတနီၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးမ့ၢ်ကဲထီၣ်န့ၣ် စံၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ တၢတနွံန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ် ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်လၢ လူၤသီကီၢ်ဆၣ် တကူဒဲသ၀ီအပူၤအဃိႇ ၦၤနီၣ်ဂံၢ် အဂၤ ၃၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်ဒီး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ၦၤစံၣ်မှံဟးဖျိးလၢအအိၣ် လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲဒၣ် (၂ႇ၁၃၇)ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ထၢ၀ဲၦၤနီၣ်ဂံၢ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဒ်စရီပာ်ဖျါဃာ်၀ဲအသိး ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ် ဒီး ဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၅ နံၣ် ဆူအဖီလာ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲၦၤကမျၢၢ်လၢ မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ လူၤသီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖျးခိၣ်ႇ ယဲၢ်မုၢ်ပျီ ဒီး ခ့ပူၤ ကရူၢ်အပူၤ သ၀ီခဲလၢာ် (၉)ဖျၢၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ်ဒီး ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၅၃ ဖျၢၣ် ပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ် (၁ႇ၇၂၀)ဂၤ ဒီး ဖိသၣ်လၢအအိၣ် ၅ နံၣ် ဆူဖီလာ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲ ၄၁၇ ဂၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

Photo: KWO

တကီၢ်ခါ ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤ ၦၤလၢအဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတနီၤအကျါန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအတအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဖၣ်အသိး ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးကၠိဖိတဖၣ်အဃိႇ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးႇ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲအီၤအဂီၢ် တီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူ လီၢ်ခၢၣ်သးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထဲတွဖၣ်အအိၣ် အပတီၢ်ဘၣ်အပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

တကီၢ်ခါ လီၢ်က၀ီၤပူၤတၢ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ဂ့ၢ်ဂီအူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်ႇ မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကမံးတံာ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဃာ်၀ဲဒီး ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO) တၢ်ကရၢကရိစ့ၢ်ကီး ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး လၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိအဂီၢ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ဒီး ဒ်သိးကက့ၤဘၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်အလီၢ်အကျဲကန့ၢ်အဂီၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲမဟါကၢာ်(လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၄ သီ)အနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလီၤႉ