Home တၢ်ကစီၣ် သိလ့ၣ်တီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တံာ်တာ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအဂီၢ်

သိလ့ၣ်တီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တံာ်တာ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအဂီၢ်

1376
0

လါမးရှး ၁၈သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် အဘၢၣ်စၢၤလၢအမ့ၢ်ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲအံၤ စးထီၣ်လၢတနံၣ်အံၤထီၣ်သီတုၤလၢခဲအံၤတစု သိလ့ၣ်(ကါ)တီၣ်သ့ၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒၣ်ကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်လၢကျဲကပၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢအတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖဲမုၢ်နၤခီၦၤမံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢ လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိ ဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢတၢ်မံအဂီၢ်အသိး ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ကျဲကပၤတဖၣ် တူၢ်၀ဲတၦဲၤလၢာ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

သိလ့ၣ်တီၣ်သ့တဖၣ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤန့ၣ် သ၀ီလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် ကျ့းသ၀ီအံၤ အသ၀ီဖိတဂၤ လၢအမ့ၢ် နါသါအ့ စံး၀ဲလၢ “ဖဲလၢပမံမုာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကါဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤ၀ဲဒၣ်အ ကလုၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီး ပဟံၣ်တခီန့ၣ်အိၣ်လၢကျဲကပၤအဃိ ဟံၣ်န့ၣ်ဟူး၀ဲလီၤႉ ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ဒုတဲလၢာ်တဂ့ၤႇ မုၢ်မ့ၢ်၀ါထီၣ်န့ၣ်ဟံၣ်ပူၤန့ၣ်အိၣ်ထဲဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်လီၤႉ မ့ၢ်နၢဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ယံၤထီၣ်ယံၤထီၣ်န့ၣ် ပသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢခါဆူညါအဂီၢ် ကဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢအဟဲက့ၤတီၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲက့ၤစိာ်၀ဲလၢမီၣ်လီၣ်အံးကစၢၢ်ခီၣ်ထံးအသိးႇ ကၠဲးဒိ၀့ၢ်မုၢ်ထီၣ်တပၤလၢအမ့ၢ် ထံမီၤလီၢ်က၀ီၤတပၤစ့ၢ်ကီးပၣ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢမ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအနံၣ်ယံာ်၀ဲအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသ့ၣ်ကလီၤတူာ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအလဲၤကွၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးတဂၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်ကရူၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤအ့မၠၣ် စံး၀ဲလၢ “ဖဲပလဲၤဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်စိာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တထံၣ်ဘၣ်အါအါဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ကါလၢအတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢအအိၣ်ပတုာ်၀ဲဒၣ်လၢကျဲကပၤလီၤႉ လၢသ၀ီအပူၤသ့ၣ်ကါဖးဒိၣ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲလီၤႉ သ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤဒိၣ်၀ဲအဃိန့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ် တဲ၀ဲတဘူၣ်အါအါဘၣ်ႉ ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်အိၣ်ထဲထဲအံၤန့ၣ် ၦၤကိးဂၤဒဲး ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲလၢသ့ၣ်ကလီၤတူာ်ကွံာ်န့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဘၣ်မနုာ်အဃိလၢတဲ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်န့ၣ် လီၤဆိကမိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဟဲတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ကိးဖျါထီၣ်၀ဲအမံၤတဘူၣ်ဘၣ်အသိးႇ ထုးထီၣ်၀ဲသ့ၣ်အံၤလၢၦၤအါဂၤအဃိ မ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ခံခီယၢ်ပၤတၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်မး တၢ်ဟဲစိာ်၀ဲသ့ၣ်အံၤလီီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လၢ ကၠဲးဒိ–ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ ကျဲတပၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်စိာ်၀ဲဒၣ်အိၣ်၀ဲအသိးႇ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဆှၢသ့ၣ်အံၤ အါကတၢၢ်လၢကၠဲးဒိဆူကီးတရံးတပၤလီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်စူၤဘူးကလၢာ်န့ၣ် ၈ ပၣ် ( ၈ဘီးကား) ဒီး ၁၀ ပၣ် ( ၁၀ဘီးကား) ဟဲက့ၤတီၣ်၀ဲသ့ၣ်ကိးမုၢ်နၤဒဲးဒီး တနၤန့ၣ်တီၣ်၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ အတၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်ညါလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအအိၣ်လၢကျဲကပၤတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤလၢတၢ်ထုးထီၣ်၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ပယီၤသုး ႇ KNU- ကညီဒီးကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)ႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)˜ သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) ဃုာ်ဒီး ဖီၣ်စုက၀ဲၤအရူၢ်ကရၢအဂၤတဖၣ် အိၣ်ဟူးဂဲၤတၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိာ်သ့ၣ်အံၤ KNU လီၢ်ခၢၣ်သးသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိ စံး၀ဲလၢ “ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤန့ၣ် လၢပ၀ဲသ့ၣ်တခီန့ၣ်ပတလိၣ်ဘၣ်ဘၣ်ႉ လၢကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်တခီန့ၣ် လၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ် (ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ်)ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤမၤဖှိၣ်၀ဲအဃိ လၢကြတီဆၢအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ထုးထီၣ်၀ဲသ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်သ့ၣ်ထူလံၤတဖၣ်လၢ ကစၢၢ်ခီၣ်ထံးႇ ကစၢၢ်ကဆူးဒီး ထံခံလီၢ်က၀ီၤတပၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲသ့အဃိႇ မ့ၢ်တၢ်မၤလၢပတကြၢးမၤအီၤဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠးအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တီနီၢ်ကစၢၢ်ဒီတကျိၤအံၤန့ၣ် လၢအပူၤကွံာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သ့ၣ်လၢအသးနံၣ်အါတဖၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ တနံၣ်အံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဆါ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ သ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်လီၤစှၤကွံာ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ