Home တၢ်ကစီၣ် DKBA တၢ်ပၢအပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ဆိးအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်

DKBA တၢ်ပၢအပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ဆိးအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်

1193
0
Photo: Nay Naw

လါမးရှး ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခံၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA) ကရူၢ် လၢအဆဲးလီၤဃာ်စုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်= NCA အံၤ အတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတခါလၢအမ့ၢ် ဖလူဒိၣ်သ၀ီကရူၢ် ကၠီးခဲးသ၀ီ ကပိၤကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်အိၣ်ဆိး၀ဲအဃိႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်လီၢ်အံၤ လၢပယီၤကဟဲပာ်လီၤအလီၢ််အကျဲဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး အခဲအံၤဟဲပာ်လီၤ၀ဲ အလီၢ်အကျဲဒီး ဟဲအိၣ်ဆိး၀ဲလီၤလီၤဆီဆီဒ်အံၤအဖီခိၣ်ႇ တၢ်ဒုးကဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီးခဲသ၀ီ စီၤဒံဒံ စံး၀ဲလၢ “လၢပသ၀ီကၠီးခဲးအံၤန့ၣ် အပူၤကွံာ်ပယီၤသုး ဟဲပာ်လီၤအလီၢ် အကျဲဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲန့ၣ်တအိၣ်၀ဲနီတဘျီဘၣ်ႉ ခဲအံၤ ဟဲပာ်လီၤ အလီၢ်အကျဲဒီး အိၣ်ဆိး၀ဲလၢအသီယံၤအဃိႇ ခံကပၤလၢာ်သုးတၢ်ဖီလာ်တဖၣ် တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲဒီး တၢ်ဒုးကဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါန့ၣ် ၦၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖလူဒိၣ်သ၀ီကရူၢ် ကၠီးခဲးသ၀ီအကပိၤကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးတပၤ သုးနီၣ်ဂံၢ်လၢအကအိၣ်၀ဲ ၆၀ ဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ် ပာ်လီၤ၀ဲသုးလီၢ်သုးကျဲဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် အဟဲဟံးန့ၢ်၀ဲ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီခိၣ် အတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ် အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး တုၤလၢတနံၤအံၤ လါမးရှး ၃ သီန့ၣ် ပာ်လီၤ၀ဲသုးလီၢ်သုးကျဲဒီး အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လၢသ၀ီအပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲဆီလီၤအလီၢ်အကျဲဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲဒ်အံၤအဃိႇ တၢ်ဒုးကဟဲကဲ ထီၣ်န့ၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်၀ဲအသိး သ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ဃုအီၣ်ဒ့ၣ်ႇ ဃုအီၣ်ညၣ်ႇ လဲၤဃုသ့ၣ်မုၣ်လၢၦၢ်ပူၤ ဒီးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်ႇ ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ် ပတူၢ်ဘၣ်၀ဲလၢတၢ် သဘျ့တအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီးခဲးသ၀ီဖိ နီၢ်အဲၣ်ဆၢမူ စံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤ(DKBA) တပၤစံး၀ဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကမံးတံာ် (JMC) အပူၤ တၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤန့ၣ်တဘၣ်သးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ် လီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ကလံၤထံးတပၤ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤလၢအယံၤ၀ဲ (၃၀)မံးလာ် လၢအမ့ၢ်ဖလူဒိၣ်သ၀ီကရူၢ် ကၠီးခဲးသ၀ီအံၤ ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ အဖျၢၣ်(၂၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး တၢ်လီၢ်အ၀ဲအံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် =ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတခါန့ၣ်လီၤႉ