Home တၢ်ကစီၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢဃုထၢထီၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ကညီပိာ်မုၣ်ဖျိးစိ (၆)ဂၤ ဖဲကညီပိာ်မုၣ်ကရၢအနံၣ်ဆဲးဆၢမုၢ်နံၤ

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢဃုထၢထီၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ကညီပိာ်မုၣ်ဖျိးစိ (၆)ဂၤ ဖဲကညီပိာ်မုၣ်ကရၢအနံၣ်ဆဲးဆၢမုၢ်နံၤ

1416
0

လါအ့ြဖ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၅ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO) အနံၣ်ဆဲးဆၢၦဲၤထီၣ် ၃၅ ၀ီတ၀ီ အမုၢ်နံၤအံၤ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ ဃုထၢထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲ ကညီပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ် ဖျိးစိ ၆ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လၢ KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး KWO တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အပူၤ မ့ၢ်ၦၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢ ၦၤဂ့ၢ်၀ီႇ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤတဖၣ်ဒီး လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အဖီခိၣ် ပကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤဒီး ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KWO နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် နီၢ်ကညီဖီ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

“ၦၤတဖၣ်အံၤမ့ၢ်ၦၤလၢ အဟ့ၣ်လီၤအသးဒီးတူၢ်ဆါအသးလၢအနံၣ်ယံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢပိာ်ခွါအါဂၤအသိးအကျါန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပိာ်မုၣ်စှၤဂၤဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ််ဆါအသးဒီး ဖံးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီကညီကလုာ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အဃိ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအ၀ဲသ့ၣ်တခါန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤ ၆ ဂၤအကျါလၢအမ့ၢ် ပဒိၣ်နီၢ်စ့ဖီ ဒီး ပဒိၣ်နီၢ်န့ဆၢၣ်ဖီ ခံဂၤအံၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပိာ်မုုၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အသိးႇ သရၣ်မုၣ်နီၢ်ည့ဟၣ် ဒီး သရၣ်မုၣ်နါစ့ၤမၠ့ၣ်ကၠံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢပိာ်မုၣ်ဂ့ၢ်၀ီန့ၣ် မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢ ဟ့ၣ်လီၤအသးဒီးဟူးဂဲၤ၀ဲတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ သၣ်မုၣ်နီၢ်လၢၢ်ထူ ဒီး သရၣ်မုၣ်နီၢ်ရူၤသးတၢ်မျၢ်ဘီ ၂ ဂၤအံၤစ့ၢ်ကီး လၢကညီကလုာ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် မ့ၢ်ၦၤတဖၣ်လၢအဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါန့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KWO စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤတဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်ရူၤသးတၢ်မျၢ်ဘီ စံး၀ဲလၢ “တနံၣ်အံၤ KWO ဟဲဟ့ၣ်လၤ ကပီၤၦၤအဃိ လၢယအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုတခါလီၤႉ ယအဲၣ်ဒိးလၢပိာ်မုၣ်အဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး တၢ်လီၤႉ ဟ့ၣ်လီၤပဂံၢ်ပဘါႇ တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးတူၢ်ဆါသးတက့ၢ်ႉ မုၢ်လၢ်တၢ်လၢကဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်တခါခါလၢကမၤတၢ်န့ၣ် ယတအဲၣ်ဒိးဘၣ်ႉ မၤတၢ်မၤလၢအဘျုးအိၣ်တဖၣ်တက့ၢ်ႉ လၢပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်တခါခါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢၦၤအါဂၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မၤတခီန့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး အပူၤကံွာ်နံၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲဒၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် KWO ၦၤပၢၤလီၢ််ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ ပဒိၣ်နီၢ်လါဖိႇ မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ် ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်(၂)လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၣ်စ့ၣ်ႇ တကီၢ်ခါခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်နီၢ်မၠဲၣ်ဖိႇ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် –KNLA သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့ မူဒါခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ နီၢ်စ့ဒ့ကဲ ဒီး ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWU) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နီၢ်အိလၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ အနံၣ်ဆဲးဆၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အပူၤကွံာ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ အမဲာ်ညါ ကီၢ်ကၠီၣ် တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲကိးနံၣ်ဒဲးဘၣ်ဆၣ် တနံၣ်အံၤ ခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် Corona Virus တၢ်ဆါအဃိ တၢ်တမၤလၢာ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်န့ၣ် KWO ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် ကညီပိာ်မုၣ်တဖၣ် အကံၢ်အစီႇ တၢ်မၤကမၣ်ပိာ်မုၣ်ဒီး ဖိသၣ်တၢ်ခဲွးတၢ်ယာ် ဒ်သိးကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO) အံၤ ဖဲ ၁၉၄၉ နံၣ် ဒ်ကီၢ်သူလ့ၤကညီပိာ်မုၣ်ကရၢအသိးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ အပူၤကွံာ် KNU ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လီၢ်လံၤ မၤနၢၤပျီန့ၣ် တၢ်က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအက့ၢ်အဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ