Home တၢ်ကစီၣ် မုၢ်ြတီၢ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒီး ပယီၤသုး ဆှၢဟ့ၣ်လိာ်သးလံာ်ထီဒါ

မုၢ်ြတီၢ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒီး ပယီၤသုး ဆှၢဟ့ၣ်လိာ်သးလံာ်ထီဒါ

1800
0

လါအ့ြဖ့ၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးလၢအဟူးဂဲၤ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်) လီၢ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် မၤကမၣ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပ တုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ် (NCA) တၢ်အၢၣ်လီၤ တဖၣ်အဂ့ၢ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ် KNLA သုးက့(၅) ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်ထီဒါအံၤဆူ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် တၢ်ကွၢ်စူၣ် ကယာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤ ကမံးတံာ် (JMC-S) အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ်ႇ KNLA သုးက့(၅) လံာ်ထီဒါအပူၤ ဖဲလါမးရှး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးလၢ အအိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ မီၤဖူ(ယိစလ့) ဒီး ကီၤသွ့စိတဖၣ်ဒွဲၣ်အူ၀ဲၦၢ်အဃိ လ့ဂီၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ခုးလီၢ် လၢတၢ်ကျီ၀ဲဘူးက၀ံၤ (၇)လီၢ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒၣ်အသိးႇ တနံၤဃီအ၀ဲန့ၣ် ပယီၤသုးကလၢၤ လၢအအိၣ်ဆီ လီၤအသးဖဲ ကဲဒဲစိၤ ဒီး ကူၣ်ခိၣ်တဖၣ် ခးလီၤ၀ဲဒၣ်ကျိဖးဒိၣ် ၉ ဖျၢၣ် ဆူ ကူဒ့ ဒီး တကူဒဲသ၀ီဒီး သ၀ီဖိလၢ အအိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ကဒီးအသးအသီတဘျီစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိန့ၣ် ဘီစဲခိၣ်ႇ ဖျးခိၣ်ႇ မီၤဖူႇ လၢၢ်မုၢ်ပျီႇ စီၤမုၢ်ပျီႇ ခ့ပူၤဒီး လၢလီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤ ကလံၤ ထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် သုးကလၢၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ႇ ပယီၤသုးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤကမၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အသိး မၤကမၣ်၀ဲ (NCA) အဆၢဒိၣ်(၂)ႇ အဆၢဖိ(၇) အဆၢ(ကႇဂႇစႇတႇထ)ဃုာ်ဒီးအဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီး လၢတၢ်မၤဒ်န့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ပထီဒါ၀ဲဒိၣ် ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)တပၤ စံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢ ပယီၤသုးတၢ်ဒီသဒၢခိၣ်ကျၢၢ်အရူ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ကစီၣ်ဖဲ လါအ့ြဖ့ၣ် ၂သီ အနံၤအသိး စံး၀ဲ ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ခိး၀ဲကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဖဲ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်န့ၣ် KNU အၦၤတဖၣ် လဲခးမၤတံာ်တာ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒီး ပယီၤသုးတၢ်ဒီသဒၢခိၣ်ကျၢၢ်အရူ ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး၀ဲ ပကိကီၢ်ခီႇ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ် ဆၣ်အပူၤ ကျဲတဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤလီၢ်က၀ီၤ တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး ကျဲလၢကဆှၢ၀ဲသုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ် ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ် တ့ထီၣ်၀ဲ ကျဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢပယီၤသုးကျိၤလိၣ်၀ဲတဖၣ် ဖဲရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအခါ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တပၤ ခးတံာ်တံာ်၀ဲတၢ်ႇ မၤပိၢ်ဖးမ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကတီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးကျိၤ လၢအအိၣ်ခိး၀ဲကျဲတၢ်ဘံၣ်တဘၢလၢ ဘီစဲခိၣ်–လွဲၢ်မုၢ်ပျီ တဖၣ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးဖိ(၇)ဂၤ ဟဲခးမၤ တံာ်တာ်၀ဲတၢ်ဒီး ကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိအဃိႇ ပယီၤသုးကျိၤတဖၣ် က့ၤခးကဒါက့ၤ၀ဲဒီး တၢ်ခးလိာ်သး၀ံၤ ဖဲတၢ်မၤဆှဲလဲတၢ်လီၢ်အကတီၢ် ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အၦၤတဂၤဃုာ်ဒီးကျိချံၦာ်သၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးတၢ်ဒီတဒၢခိၣ်ကျၢၢ်ရူ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ လံာ်ပာ်ဖျါအသိး လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဖဲအလဲၤၦ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီး ဟဲက့ၤခီတဲာ်၀ဲကျဲအကတီၢ် ပယီၤသုး တပၤခး၀ဲအဃိ ဘၣ်သံ၀ဲဒၣ် ကမျၢၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒီးစံး၀ဲလီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကညီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘျးစဲ –KPSN စ့ၢ်ကီး ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၃သီအနံၤ ထုးထီၣ်ဖျါ၀ဲ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်ဒီး စံး၀ဲလၢ ၦၤသ၀ီဖိလၢဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤတဂၤအံၤ ဖဲလဲၤၦ့ၤန့ၢ်၀ဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်အဂီၢ်၀ံၤဖဲဟဲက့ၤအကတီၢ် ဘၣ်တၢ်ခးသံကွံာ်အီၤဒီး ၦၤလၢအသံ စီၤသဲးမံအံၤ လၢဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ်ပူၤ မ့ၢ်၀ဲ သ့ၣ်ၦၢ်ခိၣ်နၢ်ကမံးတံာ်ဖိတဂၤအသိးႇ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ ကီးသ့ၣ်ဂုၢ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်(၂) အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂) ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ စံး၀ဲလၢ “ပယီၤသုးထုးထီၣ်ဘိး ဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးတဲတၢ်အိၣ်လီၤႉ တၢတခါန့ၣ် လၢတၢ်တ့ကျဲအံၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်သးဆၢ ကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် KNU တပၤ တဘၣ်သးလၢကတ့၀ဲဒံးဘၣ်အသိး ကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တလိၣ်ဘၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တ့ဆူၣ်န့ၢ်၀ဲတုၤလၢအန့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲမၤ၀ဲဒၣ်တခီတၢၤလီၤႉ လၢ NCA အပူၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်သးလီၤ ပလိာ်မ့ၢ်အိၣ်မး တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လီၤႉ အခဲအံၤန့ၣ် တခီတၢၤလီၤႉ ပယီၤသုးန့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ အကစၢ်အလီၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဟဲကဲထီၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးစ့ၢ်ကီး တဟဲကဲထီၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ခဲအံၤဟဲခီတလၢ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် အလီၢ်အကျဲအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ ကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဃိ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤလၢမၤဘၣ်ဒိ၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်တဘၣ်မၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် လၢ (NCA) အပူၤပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီး လၢ (COC) အပူၤစ့ၢ်ကီး ပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤ ဘၣ်သး၀ဲလၢကမျၢၢ်တဖၣ်သံ၀ဲအဃိ ပယီၤသုးအံၤ မၤကမၣ်၀ဲ (NCA) လီၤႉ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အံၤ တူၢ်လိာ်တသ့နီတစဲးဘၣ်ႉ ပယီၤသုးတဖၣ် လၢအတၢ်ကမၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်တူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤ၀ဲန့ၣ် လိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခံကပၤလၢာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖဲထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲအခါ ဘၣ်ဃးတၢ် တ့ကျဲအံၤတပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်အသိးႇ ပၣ်ဃုာ်ဒၣ်ထဲ သုးကရူၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီကတုၤအဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ဆှၢ၀ဲအကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်လီၤဒီး ခဲအံၤမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်တ့ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံး တၢ်အီၣ်တၢ်အီကတုၤအဂီၢ်အဃိ တမ့ၢ်အကျိၤအကျဲလၢအဘၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ