Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီဟးတန့ၢ်ဘၣ်အကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်

တၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီဟးတန့ၢ်ဘၣ်အကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်

912
0
Photo: Nay Naw

လါမ့ၤ ၇သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ရၤမတံ (မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်)ပူၤ တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ မုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လူၤပိာ်ထွဲတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး ဖဲလါမ့ၤ ၆ သီႇ ဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲ ၦၤလၢအအိးထီၣ်၀ဲတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တဂၤဒီး ၦၤလၢအဟဲလိာ်ကွဲတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ် ပၢၤကီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ မုၢ်နၤခီဟးထီၣ်တၢ်ချၢတန့ၢ်ဘၣ်အကတီၢ် ဖဲၦၤဟးဆှၣ်တၢ်ကရူၢ်တဖၣ် ဟးဆှၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ႇ နီၣ်ဂံၢ်(၄)က၀ီၤဒ့ႇ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အကျဲႇ ဖဲကရၢၢ်တတီၤအပူၤ တၢ်တပံးဃာ်၀ဲတၢ်လိာ်ကွဲညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဘၣ်ဒီး မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အဃိ တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်နုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်လိာ်ကွဲညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ် တၢ်မၤခိၣ် လၢအမ့ၢ် ကိၣ်စဲအံၤ ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်အသးဒီး တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ ညၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အစဲး ၆ ဖျၢၣ်ႇ ဃုာ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂၤတဖၣ်ႇ ဒီးၦၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တဖၣ်ခဲလၢာ် ၁၁ ဂၤ တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ် တၢ်မၤခိၣ် ကိၣ်စဲအံၤ ဘၣ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဒီး ဟံးဃာ်အရ့ ဒ်တၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့တၢ်ဘျၢသဲစးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ပၢၤကီၢ် ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: Nay Naw

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ဂ့ၢ်၀ီအူ ကိၣ်ဘံၣ် (Covid) အကတီၢ် တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢမုၢ်နၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ် တၢ်တဘၣ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢဘၣ်န့ၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁၈ သီ တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ဒ်သိးဒီးကမျၢၢ်တဖၣ် လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲအိၣ်တအိၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲအဂီၢ် ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးကရူၢ်အဂၤတဖၣ် ဟးဆှၣ်၀ဲတၢ်ကိးမုၢ်နၤဒဲးန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢတလူူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၂၀ သီ စးထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဖီၣ်တၢ်ဒီးဟံး၀ဲအရ့တဖၣ် တုၤလၢလါမ့ၤ ၅ သီတစု တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲၦၤလၢတလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အိၣ်၀ဲ (၃၀၀ ဂၤ)ဘျဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ