Home လုၢ်ဖိထါဖိ အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ

အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ

1225
0

အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ

ပစိၤခ့ခါဆၢကတီၢ်
မူခိၣ်မူထံးတဘၣ်လီၢ်
န့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်မဲတၢ်မါ
တဖျါလါဟ့ဒ်လၢညါ

ထံနၢ်ကွ၁်ခံယီၤဃ့ထီ
သ့ၣ်ထူၣ်ဝၣ်ဘိလၣ်လီၤဘီ
ဒ့ၣ်ဒီးညၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ
လီၢ်ကျဲတအိၣ်ဘၣ်လီၤဒိ

တၢ်လူၢ်တၢ်ြတီၤကစၢၢ်ဒီ
သ့ၣ်ထူၣ်သ့ၣ်ထံးလၢအထီ
ၦၤကညီလဲၤကူ၁်လဲၤကျီ
ခီဖျိကျိၣ်စ့တၢ်သးလီ

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံ၁်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ
ကစၢၢ်ကလိကဲထီၣ်ပျီ
တၢ်စူးကါဂ၁်ကသံၣ်အါ
တပံၢ်တမါသံဃ့အါ

တၢ်ကိၢ်သဝံကိၢ်သဝါ
ထံသံးနိသံးသ့ၣ်သံအါ
ကလံၤကသွံဟဲကိၢ်သွး
မုၢ်နၤမုၢ်ဆါခီၣ်ဘၣ်နး

မ့ၢ်လၢန့ဆၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ
ထံနိက၁်လၢဒူသဝီ
ကလံၤသီၣ်ဂီၤတကဆှီ
တၢ်ဆူးတၢ်ဆါၦဲၤမူဒီ

ခီဖျိထံဘၣ်အၢဘၣ်သီ
တဂ့ၤလၢၤဖီအီၣ်ဖီအီ
ကလံၤကလီအသဝံ
ရၤလီၤတၢ်ဆါသကုၤလံ

ပမ့ၢ်တကတီၤသ့ၣ်ၦၢ်
တၢ်သံသြတီၤပထံၣ်ဘၣ်
နၤယၤကိးဂၤဘၣ်သ့ၣ်ညါ
အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ

လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ

စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၁၃.၅.၂ဝ၂ဝ