Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိလီၢ်လံၤ KNU/KNLA-PC ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ်လဲၤပူၤကွံာ်သး

ၦၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိလီၢ်လံၤ KNU/KNLA-PC ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ်လဲၤပူၤကွံာ်သး

2317
0

လါမ့ၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ် ၉၃ နံၣ်အံၤ ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၃ သီ) ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ် ၂၀ မံးနံးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လဲၤပူၤကွံာ်အသးလၢသးၦၢ်တၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

KNU/KNLA-PC ၦၤပၢၤလီၢ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ်အံၤ လဲၤပူၤကွံာ်အသးတၢ်လီၢ်ဖဲ အ၀ဲသ့ၣ် အ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အိၣ်သူၣ်လီၤသးအလီၢ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ထိၣ်ကီးကိတၢ်လီၢ်ဒီး တၢ်ကပာ်လီၤ၀ဲအစိၣ်အံၤ ဖဲလါမ့ၤ ၅ သီႇ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ်အံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ သၣ်ပီကီၢ်ဆၣ်ႇ ပီၣ်ကၠီၣ်သ၀ီဒီး တချုး လၢကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢစးထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် အ၀ဲနုာ်လီၤကဲသုးလၢ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ သုးရ့ၣ် (သနက=၁)အံၤ တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ စးထီၣ်ဖဲကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢစးထီၣ် ၁၉၄၉ နံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤလၢအဟံး မူဒါလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA အပတီၢ်ဘၣ်အပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ်အံၤ အ၀ဲဟံးမူဒါလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် –KNLA သုးက့(၇) သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိအပတီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ ၂၀၀၇ နံၣ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၇သီန့ၣ် ထုးဖးအသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအကရူၢ်ပူၤဒီး ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်၀ံၤ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး –KNU/KNLA-PC အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအ၀ဲအစုပူၤန့ၣ် KNU/KNLA-PC အံၤ ဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ် –NCA အံၤ ဃုာ်ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်-DKBA တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထ့ၣ်မီၣ် လဲၤပူၤကံွာ်သးအကတီၢ်န့ၣ် အမါလၢအမ့ၢ်နီၢ်မရါယၢၣ် ဃုာ်ဒီးအဖိခွါ ၁ ဂၤႇ ဖိမုၣ် ၂ ဂၤဒီး အလံၤတဖၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ