Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၅ႇ၀၀၀ ဂၤ အဂီၢ် တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၅ႇ၀၀၀ ဂၤ အဂီၢ် တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

1047
0

လါမ့ၤ ၆သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤထီၣ်သီန့ၣ် ၦၤခံဒူၣ်တဒူၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၅ႇ၀၀၀ ဂၤ အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ် ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ် ( Facility Quarantine ) တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကညီ ကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါကၢာ် လါမ့ၤ ၅ သီအနံၤန့ၣ် ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် ဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူၣ်ကၠံၣ် ဒီး ကညီႇ မိၣ်ႇ တနီသရံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃးဒီး Covid-19 တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်အ ကတီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

“တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ်အံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကပာ်၀ဲၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၅ႇ၀၀၀ ဂၤ ကန့ၢ်၀ဲဒၣ်အဂီၢ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးဒီးရဲၣ် ကျဲၤ၀ဲလီၤႉ မိၣ်စ့ၢ်ကီး အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤကတီၤဃာ်၀ဲလံန့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်တၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်လီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် ဒ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ် နဲၣ်လီၤ၀ဲအသိးန့ၣ် ပရဲၣ်ကျဲၤမၤဃာ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢၦၤကဟဲက့ၤတဖၣ်အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ်တဖၣ်တဆီ တၢ်ကက့ၤဆှၢ ကဒါ တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲစုာ်စုာ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤႇ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအကယၤ တုၤလၢအကထိတဖၣ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲတအိၣ်ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ ၃ႇ၀၀၀ဂၤ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢလါမ့ၤအဂီၢ် ဒ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၦၤမၤတၢ်ဖိမီၢ်သီအရူ ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲစရီအသိး ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤ ၦၤလၢကဟဲက့ၤနုာ်လီၤအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၂၅ႇ၇၄၈ ဂၤဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါန့ၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး မကွ့ကီၢ်ခီႇ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအကဟဲက့ၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဟဲက့ၤနုာ်လီၤခီဖျိကညီကီၢ်စဲၣ်တဆီဘၣ်ဆၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤ လၢကဟံမူဒါခဲလၢာ်န့ၣ် တသ့၀ဲဘၣ်အဃိႇ လၢတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးၦၤ လၢအမ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အံၤ နီၤဖးလိာ်ဟံသကိးမူဒါလိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် ဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူၣ်ကၠံၣ် စံး၀ဲဖဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိအဟဲက့ၤနုာ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် ဒ်ၦၤသ့ၦၤဘၣ်တယာ်ကွၢ်၀ဲအသိး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်တုၤလၢအကလီၢ်ညါန့ၣ် ၦၤတဲ၀ဲအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တပၤ ဒ်တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤအသိး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်အိၣ်သးအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်တလါ လါအ့ြဖ့ၣ်အကတီၢ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ြတဲၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တဆီႇ ကီၢ်ပယီၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဟဲက့ၤကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ် (၈၀ႇ၀၀၀ ဂၤ)ဃၣ်ဃၣ်အကျါ ၦၤလၢအ အိၣ်ဖဲတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ် (Facility Quarantine Center) လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၂ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ