Home တၢ်ကစီၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ

1345
0

လါယူၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃) ခၠီထံးကီၢ်ဆၣ် ချ့ၤ=ခၠိ၀ၣ် ကျဲ ဂာ်တဲာ်ႇ KNU တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တခါလၢ တၢ်တ့အီၤဘူးက၀ံၤအံၤ ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲမၤဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ KNU ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အ အိၣ်လီၤႉ

တၢ်ြတီဆၢဆိတၢ်ဆါ တၢ်သမံသမိးအလီၢ်အံၤ ဖဲ Covid-19 အကတီၢ် ၦၤဟးထီၣ်နုာ်လီၤလၢ ကစၢၢ်ခိၣ်တၢ် လီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသမံသမိး၀ဲကသ့အဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ြတီဆၢတၢ်ဆါကမံးတံာ်အံၤ ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲမုၢ်ဟါလီၤအဆၢကတီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါကမံးတံာ် တၢ်ဆဲးကျိးမူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤကျၢၤမူထူ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ် တဲ၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်နဲၣ်လီၤတအိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ြတီဆၢတၢ်ဆါအဂီၢ် ပတဲလၢ ကဘၣ်မၤတုၤအကဲထီၣ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲလီၤႉ အခီၣ်ထံးန့ၣ် မၢပလဲၤမၤလၢကျးပူၤလီၤႉ မ့ၢ်လဲၤမၤဖဲန့ၣ်န့ၣ် ပကလဲၤမၤစၢၤသု လီၤန့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ ကဘၣ်လဲၤမၤလၢၦၤကျးန့ၣ် တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ဒွါဘၣ်ႉ ပကတ့ထီၣ်တၢ်န့ၣ် တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တ ဖျၢၣ်လီၤႉ ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၁ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပသူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်သမံသမိးအလီၢ်အံၤ၀ံၤ၀ဲလီၤႉ ဖဲပက့ၤအီၣ်မ့ၤအ ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ် အခါ ပယီၤသုးတပၤဟဲမၤဟးဂီၤ၀ဲပတၢ်သမံသမိးအလီၢ်အံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

KNU တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်လၢတၢ်စးထီၣ်တ့၀ဲသီသီအံၤ တဲ၀ဲလၢတၢ်ဖီခိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုး(ခမရ–၂၀)သုးရ့ၣ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် ၁ ဂၤ ဃုာ်ဒီးအၦၤ ၅ ဂၤ လဲၤဒီးမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်သမံသမိးအလီၢ််အံၤ လၢအအိၣ်ပာ်အလီၢ်ဘၣ်တၢ်သုးက့ၤ၀ဲဒီး တကီၢ်ခါဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကဲ ထီၣ်သးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤန့ၣ် ပတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ KNU လီၢ်ခၢၣ်သးဒီး ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ KDHW အအိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကျၢၤမူထူ စံးၦဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU သုးက့(၃) ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ပညိၣ်၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤအပူၤၦၤဟးထီၣ်နုာ်လီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသမံသမိးအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့အဂီၢ်ဒီး တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါကန့ၢ်အဂီၢ် ပာ်လီၤဃာ်၀ဲ တၢ်သမံသမိးတၢ်ဆါအလီၢ်ခဲလၢာ် ၁၄ ဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သမံသမိးအလီၢ်ခဲအံၤတဖျၢၣ်န့ၣ် လၢ KNU ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ မ့ၢ်တၢ်သမံသမိးအလီၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤအဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ KNU အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ် ၃ ခါ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအသိးႇ လၢမုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ KNU တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တနီၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒီးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ