Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ KNU တၢ်သမံသမိး Covid တၢ်ဆါအလီၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲအံၤ တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤ

ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ KNU တၢ်သမံသမိး Covid တၢ်ဆါအလီၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲအံၤ တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤ

1414
0
Photo: BPHWT

လါယူၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၅)ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် ၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီအပူၤ တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Covid-19 တၢ်ဆါအလီၢ် လၢပယီၤသုးမၤဟးဂီၤ၀ဲအလီၢ်အံၤန့ၣ် ဖဲလါယူၤ ၂၅ သီအနံၤ KNU က့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲလၢအသီလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၣ်–ကမးမိၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီအပူၤ တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါအဂီၢ်ႇ KNU မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢအအိးထီၣ်၀ဲ Screening Point (တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်)အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤန့ၣ် ပယီၤသုးဟဲဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ခဲအံၤဒ်ခံခီခံကပၤတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးအသိး ဘၣ်တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ဖဲလါယူၤ ၂၅ သီအနံၤ တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါအိၣ်၀ဲတသီလီၤဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဟဲဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ပယီၤသုးတပၤသုးကျိၤအိၣ်အဃိႇ ဖဲလါယူၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကးတံၢ်၀ဲတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထၢၣ်၀ံချၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရူၢ် (BPHWT) ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဖဲမဟါန့ၣ်အိးထီၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတပၤသုးကျိၤအိၣ်၀ဲလီၤႉ ဟဲတဲ၀ဲလၢတဘၣ်အိၣ်ခိးဒီးသုးကူသုးကၤဘၣ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်သုးကျိၤမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် လၢပ၀ဲဒၣ်တပၤပတအိၣ်ခိးဒီးကမျၢၢ်ကူကၤလၢၤဘၣ်ႉ တၢ်က့ၤကးတံၢ်က့ၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ် တစိၢ်တလီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်သုးကျိၤန့ၣ် ၁ သီ ၂ သီလီၤႉ သုးကျိၤမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် ပကက့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်သမံသမိးအလီၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်သမံသမိးအလီၢ်အ၀ဲန့ၣ်န့ၣ် ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ -KDHW ဒီး ္ BPHWT ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤတဖၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဟးထီၣ်နုာ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် ထိၣ်၀ဲတၢ်ကိၢ်ႇ မၢအထီထီၣ်တၢ်ကးဘၢနါဒ့ႇ ဘၣ်ဃးဒီး Covid-19 တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ဟးဆှဲးႇ တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ရှဲပၠးအ၀ဲဒၣ်လၢကညီကျိာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

၀ၣ်သိခိၣ်သ၀ီဒီး ဖါလိကျဲဂာ်တဲာ် KNU တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်ခံခါအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးအံၤဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အဃိႇ KNU ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (-KNLA) သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ ခံခီခံကပၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ခးလိာ်သးအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်အသိး လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအကယၤ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ