Home တၢ်ကစီၣ် ဘဲထံထူၣ်တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်တမၤဟးဂီၤအီၤဒီးပာ်ဃာ်၀ဲန့ၣ် တၢ်ကဟံအရ့ဒ်ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိး

ဘဲထံထူၣ်တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်တမၤဟးဂီၤအီၤဒီးပာ်ဃာ်၀ဲန့ၣ် တၢ်ကဟံအရ့ဒ်ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိး

1093
0

လါယူၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဃာ်၀ဲဘဲထံထူၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢတနွံအတီၢ်ပူၤ တၢ်မ့ၢ်တကျီမၤရှဲလဲက့ၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟံန့ၢ်အရ့ဒ်ကီၢ်သူလ့ၤ ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သူၣ်၀ဲဘဲထံထူၣ်အံၤ KNU တဟ့ၣ်၀ဲအခွဲးဘၣ်ႇ တၢ်ကဟံ၀ဲအရ့လီၤဒီး လၢဒူသ၀ီအပူၤတၢ် သူၣ်ဃာ်၀ဲမ့ၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် တၢ်ကပာ်၀ဲအလီၢ်ခံကတၢၢ်တုၤလၢလါယူၤ ၇ သီ ဒီး တၢ်ကဘၣ်မၤဟးဂီၤအီၤဂ့ၢ်န့ၣ် KNPF လၢလံာ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNPF ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၄) ပၢၤကီၢ်ရူမူဒါခိၣ် စီၤည့ခၠါ စံး၀ဲလၢ “လၢကသံၣ်မူၤဘှီးအလီၢ်န့ၣ် က့ၤဆီတ လဲသူ၀ဲလၢဘဲထံထူၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤအပူၤမ့ၢ်ဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ် ခါဆူညါသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကကဲထီၣ်၀ဲကသံၣ်မူၤ ဘှီးကစၢ်လီၤႉ လၢထံကီၢ်အဂီၢ်ဒီးကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ် မၤ၀ဲတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပာ်ဖှိၣ်ဒီးထီဒါသကိးအီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်ယဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါယူၤ ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၂၀ သီဒီး ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ KNU ဒီး ပဒိၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဘဲထံထူၣ် (၆ႇ၅၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး ၦၤလၢအသူၣ်ဘဲထူထံၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကဟံအရ့ဒ်ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိးဒီး ဘဲထံထူၣ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မ့ၢ်တမၤဟးဂီၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟံန့ၢ်အရ့ ဒ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤဒီး ကလုာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဘျၢ သဲစးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကညီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဘဲထံထူၣ်အံၤ န့ၢ်ဘၣ်အၦ့ၤဂ့ၤအဃိ ၦၤသူၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးသ၀ီအံၤသူၣ်ပိာ်၀ဲၦၤခံလီၤႉ တၢ်လၢအတကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ႇ ကွီၢ်မ့ၣ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တနၢ်ပၢၢ်၀ဲဘၣ်ႉ ကျဲၣ်ကျီအီဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကိၣ်ကၣ်ကိၣ်လၣ်တၢ်ခုၣ်ထံႇ ကသံၣ်တၢ်ကူးလီၤမၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယံၤထီၣ်ဒီးသးစဲ(စွဲ)၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဘဲထံထူၣ်မ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ တမၤဘၣ်ဒိ ၀ဲခါဆူညါသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်တၢ်အိၣ်မူဘၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ် ရီကီိၢ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤထိၣ်ဖီၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်၀ဲဒၣ်ဘဲထံထူၣ်အအါကတၢၢ်ဒီး ဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်မူၤဘှီးလၢအဆီတလဲ၀ဲၦၤသးန့ၣ် ထံကီၢ်ပဒိၣ်အံၤဒ်တၢ်ဘျၢသဲစးအသိး ြတီဃာ်၀ဲ အိၣ်၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤႉ KNU စ့ၢ်ကီး ဒ် ၁ /၂၀၁၄ ကီၢ်သူလ့ၤကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢသဲစးလီၤဆီအသိး ြတီဃာ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ