Home လုၢ်ဖိထါဖိ ကီၢ်ပဒိၣ်စံးအိၣ်ဟံၣ်ပူၤ (လုၢ်ဖိထါဖိ)

ကီၢ်ပဒိၣ်စံးအိၣ်ဟံၣ်ပူၤ (လုၢ်ဖိထါဖိ)

1169
0

ကီၢ်ပဒိၣ်စံးအိၣ်ဟံၣ်ပူၤ

လၢပစိၤခ့ခါခဲအံၤ
တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါမံၤ
တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဟဲပၢၢ်ထီၣ်
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ထံၣ်တၢ်ဖှီၣ်

ထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်
ဂ့ၢ်ဝီၢ်အူဟးဆှဲးနီၢ်နီၢ်
တၢ်ဆါအဃၢ်ရၤလီၤသး
ၦၤသံတ့ၢ်လံအိၣ်အါမး

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်
မ့ၢ်တၢ်ဆါအၢအချံသၣ်
တုၤမ့ၢ်ၦၤခီၣ်ဘၣ်တဘျီ
နကမူအဂီၢ်တညီ

သ့စုသ့ခီၣ်မၤကဆှီ
ချါသိဒီးထံသ့ကိးဘျီ
နါစ့ၤကိ၁်ပူၤဘၣ်ကျၢၢ်ဘၢ
တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီသဒၢ

နမ့ၢ်လဲၤက့ၤၦၤအါကျါ
ပလီၢ်သးမုၢ်နၤမုၢ်ဆါ
နၤဒီးယၤပဝဲကိးဂၤ
တြီဆၢသကိးပဘၣ်မၤ

လၢၦၤတပ၁်ကဲတၢ်ဃိ
ခိၣ်ရိၣ်နၣ်အီၣ်ဘၣ်သံဆိ
ကီၢ်မုၢ်နု၁်အထံအကီၢ်
ၦၤသံအိၣ်လံလၢကလီိိၢ်

နမ့ၢ်ခီၣ်ဘၣ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်
ကသံၣ်ဖီၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်
ဆၢလၢနကပူၤဖျဲးနဲ
တမ့ၢ်ဒံးနမုၢ်နံၤဟဲ

ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ
ကညီဖိမုၣ်မုၣ်ခွါခွါ
မုၢ်ထီၣ်မုၢ်နု၁်လီၢ်ကိးပူၤ
ကီၢ်ပဒိၣ်စံးအိၣ်ဟံၣ်ပူၤ

လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၂၇.၆.၂ဝ၂ဝ