Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကပာ်ပနီၣ်ဒ်ကညီအဂီၢ် ဘံလ့ႇ မယါကိသ၀ီဖိတဖၣ် တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဆူမိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အအိၣ်

တၢ်ကပာ်ပနီၣ်ဒ်ကညီအဂီၢ် ဘံလ့ႇ မယါကိသ၀ီဖိတဖၣ် တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဆူမိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အအိၣ်

1100
0
Photo: Saw Kyaw Moe

လါယူၤလံ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ႇ မယါကိဒူသ၀ီကရူၢ် သ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီကလုာ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ လၢအမ့ၢ်ကညီန့ၣ် ၦၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိႇဒ်သိးတၢ်ကက့ၤပာ်ပနီၣ်အီၤန့ၣ် တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကမံးတံာ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤမၠ့ၣ်၀့ၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမယါကိသ၀ီကရူၢ်အပူၤန့ၣ် သ၀ီအိၣ်၀ဲ ၁၆ ဖျၢၣ်ဒီး သ၀ီတဖၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် ကညီကလုာ်တဖၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်အသိး ကလုာ်လၢအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ကညီတဖၣ်န့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)ႇ အိၣ်ဖျဲၣ်စရီ ဒီး ဟံၣ်ခိၣ်စရီအပူၤန့ၣ် ၦၤလၢတၢ်ထၢနုာ်၀ဲ ဒၣ်လၢအမ့ၢ်ပယီၤကလုာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကက့ၤဘှီဘၣ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ဃာ်၀ဲလၢ ၂၀၁၉ နံၣ်လံၤလံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

“ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပမ့ၢ်ကညီဘၣ်ဆၣ် လၢပဖိပလံၤခိၣ်ဂီၤအပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢပယီၤန့ၣ် ပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ႉ ခဲအံၤ မ့မ့ၢ်ပသ၀ီန့ၣ် ၦၤဆိမိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပယီၤသ၀ီလီၤႉ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပတဲကညီကျိာ်မ့ၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ကညီလီၤႉ ခီဖျိလၢဆီတလဲ၀ဲဒ်န့ၣ်အဃိ ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ဖးမးပသ၀ီန့ၣ်ထၢနုာ်တန့ၢ်ဘၣ်လီၤႉ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပတူၢ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆှူကွံာ်၀ဲအသိးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ် သ၀ီဖိ စီၤမၠ့ၣ်၀့ၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်အံၤဆူ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကမံးတံာ်အအိၣ်အံၤန့ၣ် လၢကမံးတံာ်အပူၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလံအသိး တၢ်လၢအလိၣ်အသိးတၢ်ကဆဲးမၤ၀ဲလီၤန့ၣ် ဖဲတလါအံၤ လါယူၤလံဘူးကလၢာ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကနုာ်လီၤထံၣ်အိၣ်သကိး၀ဲသ၀ီဖိတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမံးတံာ်ဖိ စီၤကၠီၤမိ စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤန့ၣ်ယတၢၣ်ပီၣ်သကိးလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီး တူၢ်ဘၣ် Covid တၢ်ဆါလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ပဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤဒ်အဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအသိးဘၣ်ဆၣ်ႇ အ၀ဲသ့ၣ် ဟဲတီၣ်ထီၣ်လံာ်န့ၣ် ၦဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၁၀ လါလံဒီး ယက့ၤတၢၣ်ပီၣ်လၢဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤတဘျီကဒီးလီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ လၢပဒိၣ်အဖီခိၣ် ကမျၢၢ်တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးကဲထီၣ်၀ဲသ့လီၤႉ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးမ့ၢ်၀ံၤ လါတဘ့ၣ်အံၤ ဘူးကလၢာ်န့ၣ် တဲ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ကစံၣ်လီၤဒီးကသမံသမိးကွၢ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဖဲမယါကိဒူသ၀ီအပူၤန့ၣ် လၢအပူၤကံာ် ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးအဂီၢ် သးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ ခီဖျိလၢတမ့ၢ်ကညီကလုာ် ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတန့ၢ်ဘၣ်အသိးႇ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထဲ ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလီၤန့ၣ် ခီမံရှၢၣ်လၢအဘၣ်ထွဲတၢ်ဃုထၢတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ