Home တၢ်ကစီၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ဖိသၣ် ၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ဖိသၣ် ၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

673
0
Photo: Local

လါယူၤလံ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထံ၀ၣ်ကျ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇ သ့ၣ်၀ါပူၤသ၀ီအပူၤ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၁ သီ)အနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢမ့ၣ်ပိၢ်လီၢ်လံၤတဖျၢၣ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ကဲထီၣ်သးအဃိ ဖိသၣ် ၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်ဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအ၀ဲသ့ၣ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဖိသၣ်တဖၣ်အံၤ ဖဲလဲၤကွၢ်ကျီၢ်လၢ ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အလီၢ်အကျဲလီၢ်လံၤအလီၢ်အခါန့ၣ် ဖီၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်မ့ၣ်ပိၢ်အံၤဒီးပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖိသၣ်လၢအတုၤမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ် အပၢ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အံၤအဃိ စီၤဆၣ်သူလ့ၤ ၁၃ နံၣ်ႇ စီၤပီၤကုး ၁၂ နံၣ်ႇ စီၤမီၤခၣ် ၁၄ နံၣ်ဒီး စီၤကၠီၤကျၢၤ ၁၃နံၣ် တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါတဂၤန့ၣ် အစုတူာ်ႇ မဲာ်ချံဘၣ်ဒိဒီး အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနးနးကလဲာ်အဃိ တၢ်အိၣ်သးလီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ