Home တၢ်ကစီၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ် ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွၢ်၀ဲအဖီခိၣ် ယိၤဒိၣ်တၢ်ကရၢကရိ ၃၀ ဘျဲၣ် ထီဒါ၀ဲ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ် ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွၢ်၀ဲအဖီခိၣ် ယိၤဒိၣ်တၢ်ကရၢကရိ ၃၀ ဘျဲၣ် ထီဒါ၀ဲ

715
0
Photo: Shan Community Group

လါယူၤလံ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

သုးမုၢ်ဒိၣ်ခး၀ဲအဃိ ယိၤဒိၣ်သ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးသံ၀ဲဒၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ထဲသိး တုၤသိးအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အသးအံၤန့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် ပယီၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၃ သီအနံၤ ယိၤဒိၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ ၃၀ ဘျဲၣ်ထီဒါ၀ဲ အဂ့ၢ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ် ယိၤဒိၣ်(ကီၢ်စဲၣ်) ကလံၤစိးႇ ကၠီၣ်မဲကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ယိၤဒိၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် တကလးဘျဲၣ်အံၤ ခီဖျိလၢပယီၤသုးကျိၤခးလီၤတၢ်ဖီၣ်၀ဲဒီးမၤဒၢၣ်၀ဲဒူသ၀ီဖိအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၃ ဂၤ သံ၀ဲဒၣ် အဖီခိၣ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သးဒီး ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ် မဲ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်လၢအမ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၃ ဂၤအံၤ ပယီၤသုးတပၤကဟံအရ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲတၢ်တနံၤန့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလီၤႉ

လၢပယီၤသုးလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤအဖီခိၣ် ယိၤဒိၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်(၃၆)ဒူၣ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် တၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီအံၤ ပတုာ်ကွံာ်အီၤဒီး ပယီၤသုးလၢအမၤကမၣ်တၢ်တဖၣ် ဟံးအီၤဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤဒိၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စဲလ့ စံး၀ဲ “အနီၢ်ကီၢ်ကီၢ်တခီန့ၣ် ပယီၤသုးအံၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၤသံထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်န့ၣ် မၤသံသ့၀ဲလီၤႉ အခဲအံၤန့ၣ် မ့မ့ၢ်လၢကမျၢၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးတခီန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ဖဲန့ၣ် တၢ် ဂ့ၢ်ဖဲအံၤဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်သိးဒီးကိၣ်ဘံၣ်တၢ်ဆါအကတီၢ်အသိးဒီး မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အံၤန့ၣ် ပထီဒါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ် ပယီၤဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်လၢအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးဒီးကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤတဖၣ် ကလုာ်ဒူၣ်လီၢ်က၀ီၤလၢအဂၤတဖၣ် အပူၤကံာ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးလံ တကးဘၣ် တုၤလၢတၢ်အိၣ်သးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတစုအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးလၢကသ့ၣ်ညါ၀ဲအသိးႇ ဘၣ်ထွဲဒီးတကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤစ့ၢ်ကီး ပဒိၣ်တကပၤ ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တကပၤအဂီၢ် လိၣ်၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် စဲလ့ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး ကၠီၣ်မဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လၢအမ့ၢ် အူစဲသါမီၤႇ အူစီတံၣ်ကၣ် ဒီး အူအၤလံၣ်ယၣ် ၦၤ ၃ ဂၤအံၤ ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖိၣ်လၢအမုာ်အခုၣ်ဒီး ရဲၣ်လီၤပာ်ဖျါထီၣ်သး တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢ(၁၉)ဒီး တၢ်ဒီတဒၢတၢ်ဆါတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် တၢ်ဘျၢသဲစး အဆၢ(၁၈)အသိး တၢ်ကဟံးဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒီးဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ ဖဲလါယူၤလံ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤ(၂၉)သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးခး၀ဲအဃိ ပၤကၠၤသ၀ီဖိ လိၤစုၣ် (၆၀)နံၣ်အံၤ သံ၀ဲဒၣ်ဒီး ပၤစဲၤ (၅၅)နံၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်အသိးႇ ဖဲလါယူၤ ၂၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လိမီၣ်ခ့ၤ (၅၆)နံၣ်အံၤ ပယီၤသုးကျိၤ ကိးအီၤဒီးသမံသမိးမၤဒၢၣ်အီၤအဃိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤၤဆူကၠီၣ်မဲတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ၦၤသၢဂၤတၢ်ဂီၤတဖၣ်အံၤတၢ်စိာ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဂီၤဒီး ယိၤဒိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိကမျၢၢ်တကလးဘျဲၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအတၢ်ဘၣ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤဒိၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် သံဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခလရ–၂၃ႇ၂၂ ဒီး ၁၄၇)တဖၣ် မၤကမၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ