Home တၢ်ကစီၣ် Covid တၢ်ဆါအကတီၢ် ပၣ်တံၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်တၤတၢ်ကအိၣ်အါအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ

Covid တၢ်ဆါအကတီၢ် ပၣ်တံၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်တၤတၢ်ကအိၣ်အါအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ

769
0

လါယူၤလံ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ခီဖျိလၢ Covid-19 တၢ်ဆါသံသြတိ၁်အကတီၢ်အဃိ လၢတၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ပၣ်တံၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်မၤ တဖၣ်ႇ ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်ကအိၣ်၀ဲအါမးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၁ သီ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီမံရှၢၣ် ပာ်ပနီၣ်ဒီးဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲ လါယူၤလံ ၁သီအနံၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကညီပၣ်တံၣ် ၂ ပၣ်တံၣ် လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲကီၢ်စဲၣ်အံၤ စံး၀ဲဒ်အခဲအံၤအသိးလီၤႉ

ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် (KNDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ စံး၀ဲ “ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လီၤကရၢ ကရိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဟဲထီၣ်ဒု တထံၣ်ဒံးဘၣ်ႉ မ့ၢ်အိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ၃ ပ့ၣ်ႇ ၆ ပ့ၣ် န့ၣ် ကရၢကရိတၢ်သ့၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ကရၢကရိန့ၢ်ၦဲၤဂၤလဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တတဲဒံးဘၣ်ႉ ကဘၣ်မၤတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဃ့အခွဲးစ့ၢ်ကီးဒံးလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လီၤႉ တၢ်သဘျ့ဒုတ အိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပၣ်တံၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဟဲထိၣ်သြတီၤ၀ဲဒၣ်ဒီးပၣ်တံၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢကျိၣ်စ့ဂံၢ်ဘါအဂံၢ်စၢ်အိၣ်၀ဲအဃိ ကနုာ်လီၤကရၢကရိကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကလုာ်အသးသဟီၣ် တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် (PSDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤခ့ၤမီၤမၠ့ၣ်စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “တၢ်ကီတၢ်ခဲခီန့ၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်နဲၣ်ကျဲအသိးန့ၣ် တၢ်ထုးဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်န့ၣ် မၤကန့ၢ်၀ဲလဲၣ်ႉ မၤ၀ဲမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် နုာ်လီၤလၢသ၀ီတဖျၢၣ် ဟးထီၣ်လၢသ၀ီတဖျၢၣ်ဒီး လၢကဟးနီၤလီၤလံာ်က့ဖိတဖၣ်အဂီၢ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၣ်ထီၣ်ပာ်သးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်တဘၣ်အိၣ်လၢၦၤဂီၢ်မုၢ်ကျါဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် ပၣ်တံၣ်ဖိလၢအန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ်န့ၣ် ပဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ႇ တၢ်လဲၤလၢအလဲၤ၀ဲလၢမူဒါအပူၤ မၤဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်လီၤကရၢကရိတဘျီဃီ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အံၤ ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဆၣ် လၢပကစၢ်ပၣ်တံၣ်တပၤ တန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤခ့ၤမီၤမၠ့ၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲလီၤႉ

ဘျီၣ်ဒိၣ်စုာ်စုာ် တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤတဖၣ်အဂီၢ် ခၢၣ်စးလၢအကဒိးဃုထၢသးအမံၤစရီတဖၣ်န့ၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲစးထီၣ် ဖဲလါယူၤ ၂၀ သီ တုၤလၢ လါအီကူာ် ၇ သီအနံၤဒီး လံာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲတဖၣ် တၢ်ကဃိထံသ့ၣ်ညါ၀ဲ ဖဲလါအီကူး ၁၁ သီ တုၤလၢ ၁၇ သီ အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီမံရှၢၣ်တဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဖဲလါယူၤလံ ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢ တၢ်ထုးဖှိၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီး တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢအသးတဖၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်ကထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီမံရှၢၣ်အံၤ ဆဲးထုးထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ