Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်ဃာ် ၦၤမၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ် တၢ်ကထုးကံွာ်တဘျီဃီအဂီၢ် ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်

တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်ဃာ် ၦၤမၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ် တၢ်ကထုးကံွာ်တဘျီဃီအဂီၢ် ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်

1419
0

လါအီကူး ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

၀့ၢ်တကူၣ်ပူၤ ဖဲလါအီကူး ၁၂ သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအဆီၣ်ထွဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်တဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်ဒီးဟံအရ့အံၤအဖီခိၣ် ထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ် ကညီကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအဆီၣ်ထွဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဟံး၀ဲအရ့အဖီခိၣ် ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တဖၣ် ထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ် ကညီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ၦာ်ဘျးစဲ -KPSN ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကညီကရၢ -IKO တဖၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါစုာ်စုာ်ဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KPSN ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ နီၢ်၀ါခုၣ်ရှံ စံး၀ဲ “အ၀ဲသ့ၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွၢ်၀ဲတၢ်ဘျၢသဲစးအကူာ်အံၤ တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢသဲစးလၢအတြီဆၢကမျၢၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကမၤနၢၤအီၣ်ဃီၣ်ကမျၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ သးစၢ်လၢ အတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ်အံၤ တမၤကမၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးနီတခါဘၣ်ႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ထုးကွံာ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ််ကွၢ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်ဘျၢသဲစးတခါအံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်အီၤန့ၣ်လိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ စးသ့စီၣ်မ့ဒီးစးကွၢ်လၢ်တဖၣ် တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဟးဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ပာ်သးတၢ်ဘျၢ အကူာ်(၂၀)ဒီး လၢအနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤသးအဃိ တၢ်ပျၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ဒီၣ်စ့ၣ်ထွ့အံၤတခီ ဖဲအပူၤကွံာ် နံၣ် ၆၉ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ခီဖျိလၢဟဲဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲအဃိ တၢ်ဖီၣ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီဒီး တုၤလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဖီၣ်ဃာ်ဒံးအီၤအဖၢမုၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တချုးလၢကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတုၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်(၈၈၈၈)နံၣ်ဆဲးဆၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ထံကီၢ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်ဟံအရ့တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး လၢကလုာ်ဒူၣ်အမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီအဖီခိၣ် တြီမၤတံာ်တာ်၀ဲဒၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်တုၤသိးထဲသိးအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအါမးသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KPSN စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကညီကရၢ -IKO စ့ၢ်ကီး ကီၢ်ပယီၤၦၤန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ထဲသိးတုၤသိးဘၣ်ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤနီၢ်ကစၢ်သးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်တုၤဃီၤဆူ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ကထံၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒ်အံၤထီဘိလီၤအဂ့ၢ် လၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိလၢတၢ်ပဲာ်ဖးနီၤဖးတၢ်ရ့လိာ်အဃိ မုၢ်နုာ်သိၣ်မှံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး လၢတယံၤတမီၢ်တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ၂၁ ယၤဖှိၣ်နံၣ် ပ့ၣ်လိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လွံၢ်၀ီတ၀ီ လၢတၢ်ကမၤအီၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤတခါလၢ တအိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီနီတမံၤဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် IKO ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိလၢတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအဃိ ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWU) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နီၢ်အိလၣ်ဃုာ်ဒီး ကညီသးစၢ် စီၤအဲလ်ဘၢၣ်ခၠိၤဒီး စးသ့စီၣ်မ့တဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤ(၁၅)သီ စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအဟဲဆီၣ်ထွဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်တဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်ဒီးဟံအရ့အဖီခိၣ် ကညီကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢအဂၤတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇ သးစၢ်ဒီး ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ထီဒါ၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ််အံၤ ကထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီအဂီၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးစုာ်စုာ်ဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ