Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသး

ကီးတရံး၀့ၢ်ကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသး

1610
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီ) မုၢ်ဟါလီၤ ၃ နၣ်ရံၣ်တခီဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤစိးတကပၤႇ ယၤကိၣ်ဒူသ၀ီကပိၤကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ဒူဖိသ၀ီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်သးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ယၤကိၣ်ဒူသ၀ီကပၤ ကီမူၣ်သ၀ီဖိတဂၤ စံး၀ဲ “ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဟးပလဲာ်သးဒီးဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်သးလီၤႉ ခဲအံၤခးလိာ်သးအဖၢမုၢ်ဒံးလီၤႉ မတဂၤဒီးမတဂၤခးလိာ်သးလဲၣ်ဒု တသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ ကတီၢ်ခဲအံၤ သ၀ီဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်သးအိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်န့ၣ် ဘူးလိာ်အသးဒီး အပူၤကွံာ် ကီးတရံး–မၠၣ်၀တံၣ်ကျဲလီၢ်လံၤအဖီခိၣ် တၢ်ထၢစ့တြဲၤအလီၢ်ဒီး တၢ်ခးလိာ်သးအံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပယီၤသုးဒီး ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်ထုးဖးသးကရူၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တယးကွၢ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲလီၤလီၤဆီဆီန့ၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးခဲအံၤန့ၣ် ဘျးစဲလိာ်အသးဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သး ဖဲလါအီကူး ၃၀ သီ ကီးတရံး–မၠၣ်၀တံၣ်ကျဲမုၢ်လီၢ်လံၤ အလဲၤဘိၤကပိၤကပၤ ဒမၤအီၤတီၣ်ကိ တၢ်ဆဲးကျိးလီၢ် တၢ်ခးသံ၀ဲဒၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသုးဖိခံဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ