Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢ

ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢ

962
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး အံၤသုတဆှူကွံာ်တဂ့ၤအဂီၢ် ယီၣ်ခၠံၣ်အူ(ရောင်ခြည်ဦး)ၦၤမၤတၢ်မၤဖိကရူၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်အကျိၤတခါ ဖဲမဲၢ်ဆီး၀့ၢ် မဲၢ်တီက၀ီၤဒ့အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်မၤဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိတဂၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်ႇ ထံကီၢ်အတၢ််ဆီတလဲပူၤ ပၣ်ဃုာ်ကန့ၢ်အဂီၢ်ပညိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒ်အခဲအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယီၣ်ခၠံၣ်အူ(ရောင်ခြည်ဦး)ၦၤမၤတၢ်ဖိကရူၢ် တၢ်သိၣ်လိမူဒါခိၣ် ကိၤမၠိစီၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤလီၤႉ

“လၢခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတကပၤ တၢ်ဃုထၢအဘျီဒီးအဘျီန့ၣ် တဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖးဘၣ်ႉ ဟ့ၣ်စိပာ်တၢ်ဖး လၢဘီကီးမီၢ်သီရူအိၣ်န့ၢ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် အမျးကယၤစှၤ၀ဲဒိၣ်မးလီၤႉ အိၣ်၀ဲဒၣ်ထဲအကလးလီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအတသ့ၣ်ညါမီၢ်သီရူဘၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ၀ံၤဘျီ တၢ်လၢတၢ်ဃုထၢန့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်၀ဲၤဖိလၢအအိၣ်ဒူ သ၀ီပူၤတဖၣ်တနၢ်ပၢၢ်၀ဲဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအါအဃိ တၢ်ဖးတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကလီကလီန့ၣ်ယံၤလံလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲလီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤပူၤ လၢကဟဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢတၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤလီၤႉ လၢတၢ်ဃုထၢအံၤအဂီၢ် ဒ်သိးကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် ကဟ့ၣ်စိပာ်တၢ်ဖးကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံ ၃ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤၦဲၤဒီးဆှၢဟ့ၣ်လံာ် အဒိ(၁၅)အဂီၢ် ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူအံၤ ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဃုာ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ထံကီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်စုာ်စုာ် ကဟ့ၣ်စိပာ်တၢ်ဖးအဂီၢ် ၦၤလၢအမၤၦဲၤဒီးတီၣ်ထီၣ်၀ဲ လံာ်အဒိ(၁၅)တဖၣ် အိၣ်၀ဲ (၁၀၉ႇ၄၇၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၁၉ သီအနံၤန့ၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်စရီအံၤဆူ တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်လၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်အအိၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

မဲၢ်ဆီး၀့ၢ် ခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ အူကၠံၤ၀့ စံး၀ဲ “နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ဃုထၢအံၤ ခံဘျီလံလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပတလဲၤဘၣ်ဘၣ်ႉ တက့ၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢကီၢ်ပယီၤဘၣ်ဒီး လဲၤတရံးသးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤလီၤအဃိ တဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖးဘၣ်ႉ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအတုၤအိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်အံၤ တထံၣ်ဘၣ်နီတဘျီဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ယီၣ်ခၠံၣ်အူ(ရောင်ခြည်ဦး) ၦၤမၤတၢ်ဖိကရူၢ်အံၤ တကီၢ်ခါ မဲၢ်ဆီးလီၢ်က၀ီၤအပူၤ ဟးထၢ၀ဲဒၣ် ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လံာ်အဒိ(၁၅)တဖၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်က့ၤတီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အအိၣ်ဒီး ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်တြီဃာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အဂီၢ် ဟးထၢန့ၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤလၢအဘူးတဖၣ်အပူၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလီၢ်အဂီၢ် လိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် ကိၤမၠိစီၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

“မဲၢ်ဆီးလီၢ်က၀ီၤပူၤ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအတဖီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဟးတၢ်ဟးလီၤလံာ်န့ၣ် အါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မ့ၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကဘၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမၠၣ်၀တံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးကသ့အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘီကီးမီၢ်သီရူအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတစိၢ်တလီၢ်မီၣ်သီရူလၢမ့ၢ်ဆီးပူၤ လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးကသ့အဂီၢ်ႇ အဆၢဖိ(၆၃)တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဟးထၢ၀ဲအိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၢ်ႇတန့ၢ်ဧါဒု တသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤပူၤ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ လၢကဟဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်အဂီၢ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်တဖၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ခီဖျိလၢကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် ရၤလီၤသးအါထီၣ်ချ့သဒံးအဃိ တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢအံၤအဖီခိၣ် တၢ်ဒိဘၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအသ့အဘၣ်တဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ