Home တၢ်ကစီၣ် ခီကီၢ်ကၠိလၢအအိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ် ဒ်သိးအိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ

ခီကီၢ်ကၠိလၢအအိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ် ဒ်သိးအိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ

1158
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ကၠိလၢအအိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အသိး တၢ်အိးထီၣ်ကၠိကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်ကရၢကရိ လၢအဘၣ်ထဲတွဖၣ်ဒီး ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ခီကီၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤလီၢ် (Migrant Educational Coordination Center-MECC) နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး တကီၢ်ခါခိၤဘံၣ်တၢ်ဆါသံသတြိာ်အကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ကၠိတဖၣ်အံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ် တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအိၣ်ႇတအိၣ် တၢ်စးထီၣ်သမံသမိး၀ဲဒၣ်ဒီး မ့ၢ်လီၤပလိာ်သးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဒုးအိးထီၣ်၀ဲကၠိအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကမံးတံာ် (BMWEC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နီၢ်ဖီရ့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အပူၤကွံာ်န့ၣ် ခီကီၢ်ကၠိတဖၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲဒၣ်လၢအဂီၤအပတီၢ်လီၤႉ ခဲအံၤ ဒ်သိးကလီၤစှၤလၢအဘီအပတီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် MECC ဒီး ပ၀ဲဒၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ပကျဲတဖၣ်န့ၣ် တချုးလၢကၠိအိးထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဒ်သိးကတုၤလၢအဘီအပတီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ထိၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကိၢ် ၁၄ သီန့ၣ်လီၤႉ တချုးဒံးလၢပဟးထိၣ်တၢ်ကိၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ပတၢ်သိၣ်လိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးခီကီၢ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်ကအိးထီၣ်ကဒါကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ကၠိ(၆၉)ဖျၢၣ်အံၤ တၢ်နီၤဖးလီၤ၀ဲဒၣ် ၂ ဒူၣ်ဒီး ဘၣ်ဃးတၢ်တြီဆၢခိၤဘံၣ်တၢ်ဆါ Screening process တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မဲၢ်ဆီး တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ် ကသံၣ်သရၣ်ၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကၠိခိၣ်ဒီး ကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်တဖၣ် တၢ်သိၣ်လိ စးထီၣ်လၢ လါအီကူး ၂၂ သီ တုၤလၢ ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ခီကီၢ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤလီၢ် (MECC)˜ မဲၢ်ဆီး တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်ႇ SCI˜ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကမံးတံာ် -BMWEC˜ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ကၠိသရၣ် တၢ်ကရၢကရိ -BMTA˜ Help Without Frontier-HWF ၦၤနဲၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ႇ ဒီးမူဒါခိၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကအိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၁၉ အနံၤန့ၣ် ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ