Home လုၢ်ဖိထါဖိ ပျုၤက့ၤအည့တဲ၁်တသ့

ပျုၤက့ၤအည့တဲ၁်တသ့

1490
0

၁.ထံမ့ၢ်ထီၣ်သီရံးမ့ၢ်ၦ့ၤ
သယုၢ်ဘၣ်က့ၤကီၢ်သူလ့ၤ
သူလ့ၤကီၤဝ့ၤၦ့ၤသီၣ်ထီၣ်
ကီၢ်လါလၢပျၢၤဖုးသ့ၣ်နီၣ်

၂.မုၢ်ထီၣ်မုၢ်နု၁်ကညီဖိ
သးကံၢ်ပူၤၦဲၤတၢ်လီၤဟိ
ဆၢက့ၤတုၤဒ့ပီၤလီၢ်ကျဲ
သးမိၣ်ယီၤဒီးထံၣ်မှံထွဲ

၃.သံဘီသံမုၢ်ကီၢ်လၢညါ
ကညီဖိဆၢလဲၤတုၤအါ
စိၤဆၢကတီၢ်ကီၢ်ဝံစု
သံဘီသံမုၢ်လဲၤတတုၤ

၄.ထံဆဲးမဲးယွၤကီၢ်ဘီၣ်ညီ
မ့ၢ်လီၢ်စီဆှံကီၢ်ကဆှီ
မဲးလၢအဘီဟဲယွၤလီၤ
ကညီဖိဆၢတုၤအိၣ်အီၤ

၅.ခူဒိၣ်ဝ့ၢ်ထီဘၣ်လဲၤအိၣ်
ရၤလီၤသးၦဲၤထံကီၢ်ဒိၣ်
ခီထံခီကီၢ်သုးလီၢ်ကျဲ
မုၢ်ထီၣ်မုၢ်နု၁်အိၣ်ဆိးဝဲ

၆.ၦၤတစိၤလဲၤတစိၤဟဲ
ကီၢ်သူလ့ၤသးသူဒံးဝဲ
စၢၤသွဲၣ်တထၢဒီးတထၢ
မိၢ်ပၢ်အိၣ်ယုၤလၢကနၢ

၇.ကညီဖိလိၣ်ဘၣ်ထံကီၢ်
ဆိမိၣ်မှံၦဲၤတၢ်မံမီၢ်
တၢ်သ ဘျ့ကညီသးလီ
လီၢ်မု၁်ဆိးပၢၤမ့ၢ်ဟံၣ်ဃီ

၈.ပှိၢ်ဒီးစှီၤကညီတူၢ်ကီၤ
စႇ နါႇ ကၠီၤႇ မါႇ နီၢ်ဒီးစီၤ
မုၢ်လၢ်ဆၢတုၤကီၢ်ဖ့ရ့
ပျုၤက့ၤအည့တဲ၁်တသ့.

လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၂၇.၈.၂ဝ၂ဝ