Home တၢ်ကစီၣ် သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤဒွဲၣ်အူၦၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိကျီးလၢမ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲတဖၣ် တၢ်ကက့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါလၢအသီအဂီၢ် ကီခဲ၀ဲ

သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤဒွဲၣ်အူၦၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိကျီးလၢမ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲတဖၣ် တၢ်ကက့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါလၢအသီအဂီၢ် ကီခဲ၀ဲ

1358
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇ သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၀ဲၣ်ဧိၤကစၢၢ်ပျံၤကွီၤအဟီၣ်က၀ီၤကပိၤကပၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၁ သီအနံၤ ပဒိၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ကျီမၤရှဲလဲဒွဲၣ်အူ၀ဲဒၣ် သ့ၣ်ၦၢ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး ၂၀၀ အ့ကၢၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ လၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် အကျီးလီၢ်လၢအနံၣ်ယံၤ(၁၀၀ အ့ၣ်ကၢၣ်)ဘျဲၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်အဃိ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တုၤလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကက့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါလၢအသီအဂီၢ် ကီခဲ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဒနူၣ်ဒူသ၀ီဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တဖၣ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢတၢ်သူၣ်ပာ်၀ဲလၢအနံၣ်အါလါအါ တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တူၢ်ရ့ၣ်ထူၣ်ႇ နဲးထူၣ်ႇ (မီးကွတ်ပင်) တဘျုၣ်ထူၣ်ဒီး ရီဘၢၣ်ထူၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၁၂၉ အ့ကၢၣ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤမၤအီၣ်ကျီးဖိလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ၃၂ ဂၤအံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ဟဲဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ထဲ အကလီၢ် ၂၅၀ ကၠးလီၤအဃိ လၢကက့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါကရၢၢ်ကျီး ဒ်အပူၤကွံာ်အသိးအဂီၢ် ကီခဲ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်အကျီးလီၢ်တဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ယရီဘၢၣ်ကျီးအံၤယသူၣ်အိၣ်၀ဲ အနံၣ် ၁၀ ဘျဲၣ်လံႉ ကွးအထုးန့ၢ်လံလီၤႉ မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်၀ဲအထူၣ် ၁ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲစ့့န့ၣ် ပက့ၤမၤၦဲၤတၢ်တသ့နီတစဲးဘၣ်ႉ လၢရီဘၢၣ်ကျီးအံၤလီၤအဃိ ပၦ့ၤအီၣ် ဟုသးႇ သိႇ အံသၣ်ဒီးအဂၤတဖၣ်လီၤႉ ခဲအံၤမ့ၣ်အူအီၣ်၀ဲဒၣ်ကျီးအဃိ မၤတၢ်တသ့နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသး သမူအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကီခဲ၀ဲဒၣ်လီၤႉ အဲၣ်ဒိးလၢကက့ၤကွၢ်ကဒါ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒနူၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်၀ဲအရီ ဘၢၣ်ကျီးတဂၤလၢအမ့ၢ် နါနံၤလၤထွ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမၤအီၣ်ကျီးဖိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်အကရၢၢ်ကျီး ၃၂ ဂၤအံၤအဂီၢ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်လၢပဒိၣ်ပၢ၀ဲ ၄၀ အ့ကၢၣ်ဒီး စ့ပယီၤအကလီၢ် ၈၀၀ ကၠးအံၤ ကဟ့ၣ်ကဒါက့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိးအသိးအဂ့ၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်တနီၤ စံးဘၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါအီကူး ၁ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ခုးဖိ ၃၂ ဂၤအဂီၢ် ဟဲဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်စ့အကလီၢ် ၂၅၀ ကၠးလီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး စီၤအီၤကၠီၤသူၤ စံး၀ဲလၢ “ယ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ် တၢ်တ့၀ဲ(န့ၣ်ကယ့ၣ်သ၀ီ)ကျဲလီၤႉ တအ့ကၢၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်စ့အီၣ်လိးအကလီၢ် ၈၀ ကၠးလီၤႉ ခဲအံၤတဘျီ တၢ်ဟးဆှဲးကၠဲၣ်ထိၤ၀့ၢ်ကျဲအံၤ တအ့ၣ်ကၢၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်၀ဲစ့လၢအကယၤညါလီၤႉ လီၢ်က၀ီၤလၢပ၀ဲကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အိၣ်အလီၢ်န့ၣ် မၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးအပဲာ်ဖးနီၤဖးၦၤလီၤႉ ကဂုာ်ကျဲးစၢးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ် အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဟီၣ်လာ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤဒီး တၢ်ဒီသဒၢခိၣ််ဃၢၤန့ဆၢၣ် ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ကိတိာ်ဒီၣ်ကထၢၣ် မ့ကၠံၤ၀့ စံး၀ဲ “ခီဖျိလၢဒွဲၣ်အူ၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဆဲး၀ဲတၢ်လီၤႉ တၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလီၤန့ၣ်ပတဲသ့၀ဲလီၤႉ လၢကီၣ်စဲၣ်ပဒိၣ်တပၤ ကဘၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ်အဂီၢ်မူဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ၦၤမၤအီၣ်ခုးဖိ ၃၂ ဂၤအဂီၢ် မၤစၢၤ၀ဲဒၣ်စ့ အကလီၢ်၂၅၀ ကၠးလီၤႉ လၢကဆဲးမၤစၢၤ၀ဲအဂီၢ် ခဲအံၤတအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒနူၣ်ဒူသ၀ီကရူၢ် ကရၢၢ်ကျီးလၢမ့ၣ်အူအီၣ်၀ဲအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)အဟီၣ်က၀ီၤဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကျီးလီၢ် ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူလီၢ်ခၢၣ်သးအအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်နၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ