Home တၢ်ကစီၣ် ခံခီခံကပၤ တၢ်ဖီၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဂ့ၢ် KNU/KNLA-PC စံး၀ဲ

ခံခီခံကပၤ တၢ်ဖီၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဂ့ၢ် KNU/KNLA-PC စံး၀ဲ

1192
0
လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခံခီခံကပၤသုးဖိတဖၣ် ကဒဲကဒဲဖီၣ်လိာ်သးအဃိ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်-NMSP ဒီး KNU/KNLA-PC အၦၤသုးဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ကၠီၣ်ယ့ၤတွ့ဒီး မ့ယွၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး -KNU/KNLA-PC တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်အၦၤသုးဖိခံဂၤ လီၤမၢ်ယံၤ၀ဲဒၣ်တနွံလံအဂ့ၢ်ဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်အဃိ ဖဲလၢကလဲၤကိးက့ၤ၀ဲအဆၢကတီၢ် တၢ်ခးအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤလၢကျဲပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU/KNLA-PC သုးရ့ၣ်(၇၇၆)သုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤစၤဒံၣ်မၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“အပူၤကွံာ် တဂၤဒီးတဂၤ သူၣ်က့ၣ်သးကါလိာ်သးဒီး ပဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤႇ အ၀ဲသ့ၣ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ပၦၤလီၤႉ လၢပ၀ဲဒၣ်တကပၤ မ့ၢ်ဖီၣ်ဃာ်အၦၤန့ၣ် ပက့ၤဆှၢကဒါ၀ဲလီၤႉ ယမၢဟဲက့ၤဆှၢယၦၤဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ် တဘျီဒီးတဆှၢ၀ဲ ခံဘျီဒီးတဆှၢ၀ဲအဃိ ယမၢလီၤ၀ဲဒၣ်ၦၤသုးဖိတဖၣ်လဲၤကိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢကလဲၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပတဲကျၢဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ ခး၀ဲဒၣ်ပၦၤလၢကျဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤစၤဒံၣ်မၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သိလ့ၣ်လၢ KNU/KNLA-PC သုးဖိတဖၣ်ဟဲဒိး၀ဲအံၤ မိၣ်ကီၢ်သီတကပၤ စးထီၣ်ခးဆိ၀ဲဒၣ်ဒီး လၢပ၀ဲသ့ၣ် တကပၤ က့ၤခးဆၢတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်ႇ လၢသိလ့ၣ်ပူၤန့ၣ်သုးဖိတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်အဂၤ ၁၀ ဘျဲၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ပၦၤသုးဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးကျိအဃိ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်တဆံး တက့ၢ်အဂ့ၢ်ဒီး သိလ့ၣ်ဒီတခိၣ်အိၣ်ထဲကျိလီၢ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤစၤဒံၣ်မၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ကဲထီၣ်တုၤလၢတၢ်ခးလိာ်သးပတီၢ်အံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲဒိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်ဒီး လၢတၢ်ကဲထီၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီန့ၣ် တီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူလီၢ်ခၢၣ်သးအအိၣ်လံဒီး ခံခီခံကပၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကထံၣ်လိာ်ဘှါဆှဲ၀ဲအဂီၢ် မုၢ်လၢ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၢ် KNU/KNLA-PC တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤတဖၣ်လၢမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢဟဲဆါရၤလီၤ၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးဖဲ တၢ်ခးလိာ်သးကဲ ထီၣ်အလီၢ်ကပိၤကပၤန့ၣ်အဃိ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်အၦၤဒီး ဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဒီးသုးဂံၢ်ဘါလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဃိ လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် သထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် နဲၤကိစဲၣ် စံးဘၣ်မိၣ်တၢ်ကစီၣ်အ့ၣ်ကၠ့ၣ်စံၣ် န့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တကပၤ ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်ၦၤ ၂ ဂၤအံၤအကျါ စီၤသူၤယၣ်အံၤ KNU/KNLA-PC တကပၤ စံး၀ဲဒၣ်လၢထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢသုးကရူၢ်ပူၤလံဒီး စီၤသူၤယၣ်အံၤ တဘၣ်နုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဘၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ကဒဲကဒဲသးလီၤပလိာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၤကိစဲၣ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် KNU/KNLA-PC အၦၤသုးဖိတဖၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် သထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၄) သုးရ့ၣ် အသုးအဘၢၣ်စၢၤဒီး တၢ်ခးလိာ်သးယံၤ၀ဲဒၣ်လၢအမံးနံးအတီၢ်ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ KNU/KNLA-PC တကပၤ က့ၤဂုၤကဒါလၢလီၢ်ခံဒီး အ၀ဲသ့ၣ်သိလ့ၣ်လၢအဘၣ်၀ဲဒီးကျိအံၤ အိၣ်တ့ၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP) ဒီး KNU/KNLA-PC ခံဒူၣ်လၢာ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်လၢ အဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)န့ၣ်လီၤႉ