Home တၢ်ကစီၣ် တီၤပီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢ တလၢၤဒီးကညီပၢဆှၢသဃဲၤ၀ဲဒၣ်အံၤ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလံ

တီၤပီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢ တလၢၤဒီးကညီပၢဆှၢသဃဲၤ၀ဲဒၣ်အံၤ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလံ

1274
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ကရူၢ်တဖၣ် လၢအပၢဆှၢကျဲၣ်ကျီ၀ဲတီၤပီၣ်လီၢ်က၀ီၤ သ၀ီ ၂၄ ဖျၢၣ်အံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP)အံၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်တြီဆၢ covid-19 လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ထွဲတၢ်ဆါသံသတြိာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတနီၤလၢ တၢ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲအံၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် မၤကဆှၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလံဒီး ဒ်တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်တဘၣ်အါန့ၢ် ၃၀ ဂၤဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢဟးကရၢကရိတၢ်ဖးန့ၢ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ကရူၢ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်မူဒါခိၣ် နဲၤသၤ စံး၀ဲလၢ “တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးကရၢကရိတၢ်လၢ တီၤပီၣ် သ၀ီ ၂၄ ဖျၢၣ်လီၤႉ ကၠၤပၤယ့ၤတွ့ႇ ကၠၤတီသ၀ီတကပၤန့ၣ် တၢ်တဟ့ၣ်တခွဲးဘၣ်ႉ လၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးထဲလၢ တီၤပီၣ် သ၀ီ ၂၄ ဖျၢၣ်လီၤႉ ကၠၤပၤယ့ၤတွ့အံၤ အိၣ်ဘူး၀ဲဒၣ်ဒီးဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢအဃိ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဂ့ၢ် တဟ့ၣ်ဒုးနုာ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သးအဃိ တၢ်ပံးဃာ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီ တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ၅ ဒူၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်ဟး ကရၢကရိတၢ်ဖးဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်နဲၣ်လီၤအသိးလီၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကရူၢ်တဖၣ်စုာ်စုာ် ထုးထီၣ်ပာ်လံာ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ၦၤလၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲပၣ်တံၣ်တဖၣ်အံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအကထိအကလးဘျဲၣ် ဟးဆှၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အဂံၢ်ဘါအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်သိးဒီးတၢ်ဆါသုတရၤလီၤသးတဂ့ၤအဂီၢ် လၢသ၀ီပူၤစ့ၢ်ကီးတၢ်တြီဃာ်အိၣ်၀ဲအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဖၣ် ပဘၣ်ဆိကမိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ တီၤပီၣ်တကပၤန့ၣ် ယဟးကရၢကရိတၢ်ဖးတတုၤ၀ဲဒံးဘၣ်ႉ ဖဲန့ၣ်တပၤန့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ဒ်တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးကရၢကရိတၢ်ဖးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီန့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ် -USDP ပၣ်တံၣ် လၢအမ့ၢ် ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပတြီာ်ခၢၣ်စး စီၤထိထိအူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးအဃိ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၀ နံၣ်န့ၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ် ၄၆ ကရူၢ်ႇ ၂၀၁၅ နံၣ်န့ၣ် ၃၈ ကရူၢ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢတအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢစ့ၢ်ကီး ဒူသ၀ီကရူၢ် ၉ ကရူၢ်အံၤ မ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢမၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်မံရှၢၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ