Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံး၀ဲ

တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံး၀ဲ

1158
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ ဖဲတၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအကတီၢ် တၢ်စံးတၢ် ကတိၤလၢအဖျါ ဒ်ကမၤလီၤဖးကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဒ် ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကလံၤထံးဒီးကလံၤစိးကီၢ်ရ့ၣ် ကညီ လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်တဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအတီၢ်ပူၤ ၦၤလၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲ၀ဲကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးတနီၤ ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအတလိၤတဃီၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဃိ ကညီကလုာ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဟးဂီၤသ့ၣ်၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ် ပာ်သးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်တကူၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ရ့ၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် နဲၣ်ရွဲၣ် စးမ့မ့ စံး၀ဲလၢ “အခဲအံၤ ၦၤလၢအဟးကရၢကရိန့ၢ်တၢ်လၢပတြီာ်ခၢၣ်စးအဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သူ၀ဲတၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့တၢ်ကတိၤတဖၣ်ႇ အဒိ တၢ်တဲဟးဂီၤ ကညီပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ဖီလာ်ကဒဲကဒဲအကျါန့ၣ် ကဲထီၣ်လီၤႉ အဃိ ကညီကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆိမိၣ်ကမးဒီး တၢ်သးလီၤဖးအိၣ်၀ဲဒၣ်လံလီၤႉ အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်လီၤဖးသုတအိၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ တဘၣ်မ့ၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး အံၤဘၣ်ဒီး ဒ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအသိး ဒ်သိးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီကန့ၢ်အဂီၢ် မုၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်နုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအသူအီၣ်၀ဲ ကညီကလုာ်တဖၣ် လံာ်လဲၢ်ႇ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ လုၢ်လၢ်ထူသနူႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီး ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအကဲထီၣ် ကညီပၣ်တံၣ်ကဒဲကဒဲႇ နီၢ်တဂၤကဒဲဒဲအကျါ တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့ဘၣ်န့ၣ် လၢလံာ်တၢ်ပာ်သးအပူၤန့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်တကူၣ်ကညီသးစၢ် စီၤထိထိ စံး၀ဲလၢ “ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသနၢၣ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ် ဖဲပဟးကရၢ ကရိတၢ်ဖးအဆၢကတီၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဘၣ်ဃးဒီးကညီကလုာ်တဖၣ်စုာ်စုာ်လၢ အတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်လီၢ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအံၤစ့ၢ်ကီး ပကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ် လၤအံၤ ခီဖျိလၢမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတခါလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲန့ၢ်အဃိ တီခိၣ်ရိၣ်မဲနဲၣ်ကျဲ၀ဲဒ်အံၤဒီးဟူးဂဲၤ၀ဲအံၤန့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ နၢ်ပၢၢ်တူၢ်လိာ်၀ဲအသိး ပတူၢ်လိာ်မုာ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကဟဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီ တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢအံၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၁၀ ဘ့ၣ်အပူၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအိၣ်၀ဲ(၆၉ႇ၀၂၃)ဂၤဒီး ကလံၤစိးကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၉ ဘ့ၣ်အပူၤ အိၣ်၀ဲ(၁၁၃ႇ၂၀၀)ဂၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီအနံၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် NLD လၢအမ့ၢ် ပတြီာ်ခၢၣ်စး နီၢ်စူၤစဲနၤလၣ်လၣ်စိႇ ကမျၢၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲပၣ်တံၣ် -PPP နီၢ်လ့သ့ၤကံၤထိႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ် USDP စီၤကၠဲၣ်ကီၢ်ထူႇ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် -KPP မါသါ၀့အူႇ ဃူဖိးကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ် ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ် နီၣ်အိလၣ်ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးပၣ်တံၣ် -UBP ဒီၣ်သ့သ့ခဲၤတဖၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ