Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် လိာ်ကွီၢ် KNU လၢဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢ

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် လိာ်ကွီၢ် KNU လၢဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢ

1224
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ KNU ဖီၣ်၀ဲသရၣ်ကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNU သမၢဒီးက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ မးထီဒူသ၀ီကရူၢ်ႇ မးထီသ၀ီ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတီၤဖုၣ်ကၠိခိၣ်သရၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် အူမၠ့ၣ်စီၣ်အံၤ KNU တကပၤ ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ်အံၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သရၣ်ကၠိခိၣ် အူမၠ့ၣ်စီၣ်အံၤ KNU ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး အဖိခွါအံၤကဘၣ်ကဲသုးလၢ KNU အပူၤအဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ခီလဲလိာ်သးလၢထံၣ်ကီာ်ထၣ်သ၀ီပူၤန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အံၤ တအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကဆှူကွံာ်ဘၣ်ဒီး လဲၤတၢၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဘူးတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တတီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)တကပၤ က့ၤခီၣ်ဆၢစံး၀ဲလၢ တဖီၣ်န့ၢ်ဆူၣ်ကိးန့ၢ်ဆူၣ်၀ဲဒၣ်သရၣ်ကၠိခိၣ်အံၤဘၣ်ဒီး ဒ်အကစၢ်တၢ်ဘၣ်သးအသိး ကလဲၤ၀ဲ လၢအဖိခွါအလီၢ်အဂီၢ် ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ် စီၤထဲဒၢၣ် စံး၀ဲ “အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် တၢ်ဖီၣ်ကိးန့ၢ်ဆူၣ်အီၤတမ့ၢ်ဘၣ်ႉ တၢ်မၤၦဲၤဂံၢ်ဘါအဖီခိၣ် ဒ်သ၀ီအဂၤလီၤဘၣ်အသိးဒီး အ၀ဲအသ၀ီလီၤဘၣ်ဘျီဒု သရၣ်အဖိခွါတဂၤအံၤကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ်အံၤထံၣ်၀ဲအဃိ လၢအဖိခွါအလီၢ်ဖဲကၠိကးတံၢ်(ပိတ်)အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကလဲၤလၢအဖိခွါအလီၢ်န့ၣ် ဟဲတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဒၣ်ဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်သ၀ီသးၦၢ်ဒီး သရၣ်ကၠိခိၣ်အမါစ့ၢ်ကီးပၣ်၀ဲလီၤႉ ဖဲတၢၣ်ပီၣ်သကိးအပူၤန့ၣ် တချုးလၢအဖိခွါဟဲတတုၤဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲကဟဲအိၣ်ဆိ တစိၢ်တလီၢ်လီၤႉ ခဲအံၤ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲတဲ၀ဲလၢ မၢကၠိခိၣ်ဟဲက့ၤ မၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်ဖးလီၢ်အဃိ သုးရ့ၣ်အံၤမၢအက့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် ပတဲဃာ်လၢအနီၢ်ကစၢ်မ့တမ့ၢ်အဖိခွါတဂၤဂၤ ကဘၣ်ဟဲက့ၤထီၣ်ကဒါလီၤန့ၣ် အ၀ဲတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်အဃိ ပမၢအက့ၤလၢသ၀ီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢမးထီသ၀ီအံၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ KNU သုးက့(၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒီး ဒ် KNU သုးတၢ်ပၢဆှၢတၢ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲအသိးန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကီၢ်ဆၣ်ႇ သ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးစုာ်စုာ် ဟံၣ်ခိၣ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲးလၢပိာ်ခွါအိၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ကဲသုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးသုးမုၢ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်ထီဒါအံၤန့ၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစု တဟဲတုၤဒံး၀ဲဒၣ်လၢအဖိးသဲစး လၢအဘၣ်ထွဲကီၢ်ရ့ၣ်ႇ သုးက့တဖၣ်အအိၣ်ဒံးဘၣ်အဖီခိၣ် လၢကက့ၤရှဲလဲ၀ဲအဂီၢ် တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ဒီး လံာ်ထီဒါလၢအဖိးသဲစးမ့ၢ်ဟဲတုၤဘၣ်ဖုးန့ၣ် ကက့ၤရှဲလဲခီၣ်ဆၢကဒါလၢအဖိးသဲစးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤထဲဒၢၣ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သး နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ–၂ ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “လၢပအိၣ်န့ၣ် လံာ်ထီဒါတတုၤဒံးဘၣ်ႉ လံာ်ထီဒါမ့ၢ်ဟဲတုၤဘၣ်ဖုးန့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ အတၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် မ့ၢ်ဧါတမ့ၢ်ဧါလီၤမီၤႉ လၢခံတခါန့ၣ် မ့ၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ဒ်ပခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်မၤညီနုၢ်အသိး တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် မ့ၢ်ႇတမ့ၢ်အဖီခိၣ် ကမၢက့ၤဃိထံသ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲအပူၤကွံာ် လါမ့ၤ ၁၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး KNU∕KNLA သုးက့(၅)ကရူၢ်အဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ထၢဖှိၣ်၀ဲဒၣ်သုးအသီအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အသးလၢအဘူးတံၢ်အဟံၣ်အဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အရူ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒီးစံး၀ဲအသိး တမ့ၢ်တၢ်ထၢသုးအသီဘၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်က ဒါသုးအလီၢ်လံၤတဖၣ်လီၤဒီး ခီဖျိလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဘၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅)တကပၤ က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU ဒီး ပဒိၣ်ႇသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)ၦဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ် ၅ နံၣ်လံဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစု ဘၣ်ထွဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး သုးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတန့ၢ်ဒံးဘၣ်အဃိ KNU ဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အံၤတဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဘျီဘၣ်အဘျီဒီး ကဒဲကဒဲတယံၤတမီၢ်ဆှၢလိာ်သးလံာ်ထီဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ