Home တၢ်ကစီၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤခဲလၢာ်အပူၤ NLD မၤနၢၤ၀ဲတၢ်

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤခဲလၢာ်အပူၤ NLD မၤနၢၤ၀ဲတၢ်

1649
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ ၅ တီၤလၢာ်အပူၤ ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢပၣ်တံၣ် -NLD ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးပတြီာ်တဖၣ် မၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဒီး တၢ်ဖးနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးအါန့ၢ်ဒံး ပၣ်တံၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး လၢအတပြၢတၢ်လၢအဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤအသိး မၤနၢၤ၀ဲတၢ်ခဲလၢာ်လီၤႉ မၤၦဲၤလံာ်အဒိတဖၣ်မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အံၤ ကထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလီၤႉ တၢ်ဖးလီၢ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် မၤနၢၤ၀ဲတၢ်အါန့ၢ်ဒံး ၂၀၁၅ လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် NLD ပၣ်တံၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် ကိၤထ့ၤလ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)န့ၣ် NLD ပၣ်တံၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး အူဘိၤဘိၤ၀့ၤမီၤႇ အူစီငွ့ၤစီႇ မ့မ့ၢ်နီၣ်ဂံၢ်(၂)န့ၣ် စီၤရှါဖီၤအွၤႇ အူတ့ၤမၠိအူ ဒီး ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး အူစီၤတ့ၤ၀့တဖၣ်အံၤန့ၣ် နုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်လၢအဂၤ ၄ ဒူၣ် အဘျီၣ်ဒိၣ်ပတြီာ်ခၢၣ်စး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ပထၢနုာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဖး၀ံၤ၀ဲလံလီၤႉ ခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်၀ီႇ အကလုၢ်တဖၣ် ကနၣ်အါအါဒီး ဆၢမုၢ်လၢ်လၢမူဒါကလၢၦဲၤ၀ဲလီၤႉ အဲၣ်ဒိးဃ့ထီၣ်လၢ ကမၤပၠး၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤႉ ဒ်သိး လီမ့ၣ်အူႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲတၢ်ဆဲးကျိး ကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် အဲၣ်ဒိးဃ့ထီၣ်ယဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤမၠၣ်သူၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢပၣ်တံၣ်(NLD)ႇ ကီၢ်စၢဖီၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်(USDP)ႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးပၣ်တံၣ်(UDP)ႇ ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်(UNDP)ဒီး မိၣ်ဃူဖိးပၣ်တံၣ်(MUP)တဖၣ်အံၤ နုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအနီၣ်ဂံၢ်တခီအိၣ်၀ဲ ၁ တကလီၢ် ၅ ကလးဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခၢၣ်စးခဲလၢာ်မၤနၢၤ၀ဲတၢ်လီၤႉ အိၣ်တ့ၢ်လၢကဘၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလီၤႉ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တကပၤ အမူဒါလၢၦဲၤ၀ဲလံလီၤႉ လၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပကမၤ၀ဲလီၤႉ ဒ်သိးလီမ့ၣ်အူကန့ၢ်အဂီၢ် ပကမၤဆိန့ၢ်လီၤႉ လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်ဒု ဒ်စ့တိာ်ပာ်န့ၢ်၀ဲအသိး ကမၤ၀ဲလီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီအံၤစ့ၢ်ကီး ကဆဲးစံးကတိၤန့ၢ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၦၤလၢအဆဲးမၤနၢၤကဒီး၀ဲကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဂၤလၢအမ့ၢ် အူစီၤတ့ၤ၀့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ် တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်န့ၣ် USDP ပၣ်တံၣ်အံၤ မၤနၢၤ၀ဲတၢ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤဒီး တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢပၣ်တံၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်စုာ်စုာ် မၤနၢၤ၀ဲတၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ဃုာ်ဒီး ကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖၣ်အၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ႇ သၣ်တီၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ် ဒီး ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် NLD ပၣ်တံၣ်အံၤ တၢ်ဖးနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်ဒီးမၤနၢၤ၀ဲတၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒ်တၢ်ဖးနီၣ်ဂံၢ်အစၢဟးထီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ