Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤကချ့အဂီၢ် ကဟ့ၣ်နုာ်လီၤကၠီၣ်တဲၣ်သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ဆူမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်

ဒ်သိးတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤကချ့အဂီၢ် ကဟ့ၣ်နုာ်လီၤကၠီၣ်တဲၣ်သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ဆူမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်

554
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတဖၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢ ဆီတလဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢခံကပၤ BCF တၢ်လီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤဒ်သိးထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ ကချ့အဂီၢ် ဒ်ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်အကရူၢ် နဲၣ်လီၤ၀ဲသိး ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအသိလ့ၣ်တဖၣ် ကဟ့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲတုၤဆူမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Covid-19 တၢ်ဆါအကတီၢ် ဒ်သိးတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သုတကဲထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် BCF လီၢ်ကဒဲကဒဲ တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်အဃိ မ့ၢ်ဟဲကဲထီၣ်သးလၢခိ၀ံၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်န့ၣ် တၢ်ကကးတံၢ်၀ဲ BCF တၢ်လီၢ်ဒီတဘ့ၣ်သ့အဃိ ပတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်ဒီး ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ သိလ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်အခွဲးဒုးနုာ်လီၤတုၤဆူမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ် ကီၣ်ရ့ၣ်ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ခိၣ် အူတ့ၤစၤအီၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤ၀ဲတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလီၤမီၤႉ အခဲအံၤ ခံကပၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ BCF အဒဲကဒဲ မၤ၀ဲတၢ်ဆှၢနုာ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤႉ ခီဖျိလၢဘၣ်ဆီတလဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဃိ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ အိၣ်ကတီၢ်စဲၤခံအသးလီၤႉ ပမၤၦဲၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်၀ဲလီၤႉ ဒ်သိးခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါသုတဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဂ့ၤအဂီၢ် လၢ BCF တၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ် ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဘၣ်ဖုးန့ၣ် တၢ်မ့ၢ်ကးတံၢ်၀ဲ BCF တၢ်လီၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအံၤ ကပတုာ်ကွံာ်အသးသ့၀ဲလီၤႉ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အံၤ စးထီၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤသိလ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဟ့ၣ်အခွဲးဒုးနုာ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤ–ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအသိလ့ၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်သးအသိး တၢ်ဒုးဆီတလဲတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤထဲလၢ မၠၣ်၀တံၣ်–မဲၢ်ဆီး နီၣ်(၂)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤ BCF Zone Cargo ကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အဃိ ကျိၣ်စ့နံၣ်သီခဲအံၤ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအစ့ပာ်ဖှိၣ်လၢတလါအတီၢ်ပူၤ ဒီလၣ်အကကွဲၢ် ၃၀ ဘျဲၣ် လီၤစှၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဆါတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်ခီဖျိလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးအဃိ စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးဆီတလဲတၢ်ဖိတၢ််လံၤထဲလၢ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ ခံကပၤ BCF တၢ်လီၢ်လီၤဒီး စးထီၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤ တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကၠီၣ်တဲၣ်သိလ့ၣ်တဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤတုၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်လံအဃိ လၢၦၤကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ကလီၤစှၤ၀ဲႇ တၢ်ဖိတၢ်လံၤဟးဂီၤတဖၣ်ကလီၤစှၤ၀ဲဒီး တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤကချ့ထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်ဖိတနီၤ ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠီၣ်တဲၣ်သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤ တၢ်ဟ့ၣ်ဒုးနုာ်ဆူမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအလီၢ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤသိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆီတလဲ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤအံၤလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တပၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤခိၣ်ထီး BCF အလီၢ်လီၤအဃိ မ့မ့ၢ်လၢကီၢ်ဆၢ ၦၤကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်ဒီး ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတနီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ