Home တၢ်ကစီၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ် ၂ ကရူၢ် အတၢ်ဖးလီၢ်တဖၣ် ၦၤဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်စှၤ၀ဲ

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ် ၂ ကရူၢ် အတၢ်ဖးလီၢ်တဖၣ် ၦၤဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်စှၤ၀ဲ

1259
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စီလီကရူၢ် တၢ်ဖးလီၢ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)ဒီး ပိပလ့ၤကရူၢ် တၢ်ဖးလီၢ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)အံၤ ၦၤဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်စှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စီလီကရူၢ်အပူၤ ၦၤလၢအခွဲးအိၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်ဖးအိၣ်၀ဲအဂၤ ၆၀၀ ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ၦၤထၢ နုာ်တၢ်ဖးအိၣ်ထဲအဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ်လီၤအသိး လၢပိပလ့ၤသ၀ီကရူၢ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ၦၤလၢဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၈၀၀ ဘျဲၣ်အကျါ ၦၤဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးအိၣ်ထဲအဂၤ ၄၀၀ ဘျဲၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးစှၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ခီဖျိလၢသ၀ီတဖျၢၣ်ဒီးတဖျၢၣ်ယံၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ကျဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤခီခဲ၀ဲဒၣ်အသိး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိလၢတၢ်က့ၤထုးဖှိၣ်၀ာ်ဖှိၣ်က့ၤဘုခုးအဃိ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်စှၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စီလီဒူသ၀ီကရူၢ် ဒူသ၀ီတၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤလ့ဖိ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် လၢကဘၣ်ထၢနုာ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် ပဟးတဲ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ မၤတဘၣ်နီ တမံၤဘၣ်ႉ အ၀ဲသ၀ီကရူၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ဘၣ်ထၢနုာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်ညါအံၤ ၦၤထၢနုာ်တၢ်ဖးစှၤန့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်လၢညါတဘျီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤ တၢ်နုာ်လီၤဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအံၤစှၤ၀ဲဒၣ်အသိး ပၣ်တံၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်စ့ၢ်ကီးစှၤ၀ဲအဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ် တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်စှၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခလီၣ်ဒ့၀ီအနဲၣ်ရွဲၣ် တံခၠဲဖီ စံး၀ဲလၢ “ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဆါအဃိ ၦၤလၢအလဲၤမၤ တၢ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်သးအိၣ်လၢဟဲက့ၤထၢနုာ်တၢ်ဖးတသ့ဘၣ် စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲလီၤႉ ၀ံၤဘျီ ၦၤအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ် ပတဲလၢဘၣ်ထၢနုာ်တၢ်ဖးဘၣ်ဆၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကရူၢ် ၂ဘ့ၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံ၁် ၂၀၁၅ နံၣ်လံၤလံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကရူၢ် ၂ဘ့ၣ်လၢအခွဲးအိၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒီး ခီဖျိလၢမ့ၢ်၀ဲဒၣ် KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဃိ ကမျၢၢ်ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကတီၢ် ဒ်သိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကအိၣ်ကဂီၢ် KNU ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ