Home တၢ်ကစီၣ် ၂၀၂၀ ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် ဆှၢထီၣ်မံၤသ့လံ

၂၀၂၀ ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် ဆှၢထီၣ်မံၤသ့လံ

1294
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

တနံၣ်အံၤ ၂၀၂၀ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ဆှၢနုာ်မံၤသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် Phan Foundation ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ကစီၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ ကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသးစၢ်လၢတကွၢ်တၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဘၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤတၢ်လၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီး လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ် န့ၣ် Phan Foundation အံၤ ဃုထၢထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤ ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ

“ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ပဒိၣ်မါရှါလါဖါခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ ၦၤသးစၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲၦၤတ၀ၢတၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အံၤ ပပာ်ပနီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတ့ၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ သးစၢ်ဖိဒ်အံၤတဖၣ် ကြၢးလၢ တၢ်ကဘၣ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ ဖဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဆူဂံၢ်ခီၣ်ထံး ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်ကွၢ်ကပာ်အီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်ၦၤလၢအကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ၦၤနဲၣ်တၢ် နါဘွါဘွါဖါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤအဂီၢ် ကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသးစၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၃၅ နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီး ကညီသးစၢ်လၢအအိၣ်တၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤန့ၣ် တီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၢ်အသိး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး အုၣ်ကီၤဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲအကရၢဖိအမံၤအသၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

၂၀၂၀နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်မ့ၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲန့ၣ် ခိၣ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒၣ်လၢစ့ဒီလၣ် ၄ႇ၀၀၀ အဂ့ၢ်န့ၣ် Phan Foundation ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်ဒီး လံာ်ဆှၢနုာ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကတူၢ်လိာ်အစဲၤခံတုၤလၢ ၂၀၂၀ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၁ သီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ်အံၤ အမံၤႇ သးနံၣ်ႇ အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီႇ အိၣ်ဆိးတၢ် လီၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တၢ်ကဘၣ်ဆှၢထီၣ်၀ဲလၢ bwabwa.phan@phanfoundation.org တၢ်ကဘၣ်ကွဲးအီၤထဲလၢကညီကျိာ်ႇ ပယီၤကျိာ်ႇ ကိၤလၤ၀ါကျိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအံၤ တၢ်ကထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်စးထီၣ်သီအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ အဖိမုၣ်အဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ အပါ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီး အမိ နၣ်ကၠ့ၤရွ့ၣ်လၢအလဲၤပူၤကွံ၁် ၂ဂၤအံၤဒီး စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲခိၣ်ဖးဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ