Home တၢ်ကစီၣ် ကထုးကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ် ဖဲ၂၀၂၀ နံၣ်လၢာ်လၢအ၀ံၤတဘျီဃီအဂ့ၢ် KNLA ဃ့ထီၣ်၀ဲ

ကထုးကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ် ဖဲ၂၀၂၀ နံၣ်လၢာ်လၢအ၀ံၤတဘျီဃီအဂ့ၢ် KNLA ဃ့ထီၣ်၀ဲ

1794
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

တၢ်ကွၢ်စိလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် လၢဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ အပူၤကွံာ်သုးကလၢၤလၢအဆီလီၤလီၤတ့ၢ်၀ဲတဖၣ်ဒီး သုးကလၢၤလၢဟဲမၤအါထီၣ်၀ဲလၢအသီတဖၣ်အံၤ တနံၣ်အံၤ(၂၀၂၀)လၢာ်အတီၢ်ပူၤ ထုးကွံာ်အီၤလၢအ၀ံၤတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူးဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်ဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်ႇသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဆဲးလီၤ၀ဲ NCA တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစု NCA သုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ၀ဲတဖၣ်အံၤ မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ် ၦၢ်တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ဒီး ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ NCA အဖီခိၣ်ဒီး လၢတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲတဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ကဘှီဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤအဂီၢ် ဘၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNLA ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ မါရှၣ်ထူဂီၤ စံး၀ဲလၢ “ဖဲပဆဲးလီၤ၀ဲ NCA ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပယီၤသုး တကပၤ ဟံ၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး လၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ မၤအါထီၣ်၀ဲအသုးကလၢၤတဖၣ်ဒီး သူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်သုးကလၢၤလၢအဂၢၢ်အကျၢၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ် ဟးထီၣ်ဟးလီၤဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘၣ်သး လၢတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးတအိၣ်ဘၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစုလီၤႉ မၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတခီတၢၤဒ်အံၤန့ၣ် လၢခံခီခံကပၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ မၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးဒီး လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲဒၣ် NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢအတကြၢးကဲထီၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟဲကဲထီၣ်သးသ့၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ် KNLA ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး တယံၤတမီၢ်တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲပဒိၣ်အသီအံၤ ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဖီခိၣ် မုၢ်လၢ်လၢကဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢအချ့အအဂ့ၢ်ဒီး ပဒိၣ်လၢအသီတဖၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲ (၅)ထံၣ် လၢတၢ်ကဆိမိၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢအချ့အံၤစ့ၢ်ကီး ထၢနုာ်ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ် NCA ပူၤ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အသိး ဘၣ်ဃးသုးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကထိၣ်ဃူ ထိၣ်ဖိးမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ဒီး ဘၣ်ထွဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး တမၤလၢၦဲၤ၀ဲဘၣ်ဒီးႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်တဘၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်သုးကလၢၤဘၣ်ႇ တၢ်မၤအါထီၣ်သုးကလၢၤအသီဒီးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါတဖၣ်အံၤ တၢ်တဘၣ်မၤ၀ဲဘၣ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအဂၤတဖၣ်အဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကထုးကွံာ်သုးကလၢၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်ခံခီခံကပၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲအသိး တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲမ့ၢ်တအိၣ် မ့ၢ်ဆဲးလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ ကဟဲကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢ ပဒိၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် အတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်ဒီး KNLA တကပၤ ကလုာ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ကဘၣ်ဒီသဒၢ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဆဲးလီၤ၀ဲ NCA တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဘၣ်ဆၣ် ပယီၤသုး ဒီး KNLA တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ခီဖျိတၢ်လဲၤ တလၢဟူးဂဲၤ၀ဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒီးႇ စံး၀ဲလၢမၤကမၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲ NCA ဒီး ဖဲန့ၣ်တဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်အဘၢၣ်စၢၤလိာ်ဘၢလိာ််ကွီၢ်လိာ်သးအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိလၢတၢ်ခးသံ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံအတီၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးတဖၣ် လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးလၢပယီၤသုးကလၢၤအမဲာ်ညါ ဒ်သိးကထုးကွံာ်သုးကလၢၤလၢအအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ