Home တၢ်ကစီၣ် ခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ

ခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ

1241
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ လဲဘွဲကီၢ်ဆၣ် ခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ် တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိလၢတၢ်အီၣ်တၢ််အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအဂ့ၢ်န့ၣ် ခီတီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခီတီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံ နီၢ်မၣ်အ့အီၤ စံး၀ဲ “ဟုသးလၢၤလံႉ လၢကၦ့ၤအီၣ်ဟုသးအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဃုစ့တဘၣ်ဘၣ်ႉ လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ််အီၣ်တၢ််အီတဖၣ်လီၤမီၤႉ တၢ်အီၣ်တၢ််အီတအိၣ်ဘၣ်အဃိ သးဆံး၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်အီၣ်ဘၣ်ဒံးမ့ၤဒု ဘီၣ်စၢ်ဒံးလီၤႉ တၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့ၢ်တအိၣ်လၢၤနီတမံၤဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်မၤဒ်လဲၤမးတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီတီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအလီၢ်အံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၄ ကထိဘျဲၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲတလါအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အဂီၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လၢာ်လံအဃိ ဘၣ်အီၣ်က့ၤဒၣ်လၢဒီဘူးဒီတံၢ်အအိၣ်လီၤအသိး ခီဖျိလၢမ့ၢ်စ့ၢ်တၢ်ဂိၢ်ခါအဃိ လိၣ်ဘၣ်ဆ့ကၤကလၢၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခီတီၣ်လီၢ်အိၣ််ကမှံ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အဂီၢ်တၢ်တဟဲနီတမံၤဘၣ်ႉ ၦၤမၤစၢၤၦၤမ့ၢ်အိၣ်ဒုဂ့ၤ၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤတၢ််အီၣ်တၢ်အီတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဟဲချံၣ်ထီၣ်လံလီၤႉ ဖိသၣ်ႇ သးၦၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဆ့ကၤကလၢၤတဖၣ်လီၤႉ ကၦ့ၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးစ့တအိၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ခီတီၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံ ၦၤပၢဆှၢတၢ်မူဒါခိၣ် နီၢ်မုၣ်မုၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢၤဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤ ဒ်သိးကဘှါရှဲ၀ဲအဂီၢ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အခါ တီၣ်ထီၣ်ဆူ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ပၢပြးတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲၤကျိၤအအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် က့ၤဒုးသ့ၣ်ညါကဒါတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခီတီၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤထိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ် ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ ကီၢ်စဲၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူဘိၤဘိၤ၀့ၤမီၤစံး၀ဲလၢ ဒ်သိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီကဘၣ်ဂီၢ်လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အိၣ်အသိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
“အ၀ဲသ့ၣ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်လၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်လီၤႉ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ် ပဒိၣ်ကရူၢ်စ့ၢ်ကီး မၤၦဲၤဟ့ၣ်၀ဲထီဘိန့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ခိ၀ံၣ်အကတီၢ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကရၢကရိလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအိၣ်၀ဲအဃိ ပဒိၣ်ကူၢ်အံၤအိၣ်ခိးကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးလီၤႉ ဖဲလိၣ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ် လၢကမၤစၢၤအဂီၢ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်သးလံ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အူဘိၤဘိၤ၀့ၤမီၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အဃိန့ၣ် တနံၤအံၤလၢလဲၤကွၢ်ဒီးမၤစၢၤ၀ဲလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂီၢ် ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ၦၤဂ့ၢ်၀ီၦၤမၤတၢ်ဖိႇ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤႇ တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤက့ၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိး၀ဲၤကျိၤဒီးပၢပြးတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲၤကျိၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ်အူဘိၤဘိၤ၀့ၤမီၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်အခါ ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသုးတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် -DKBA (ထုးဖးသးကရူၢ်)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ မဲၢ်သ၀ီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဟဲအိၣ်ကဒုအသးလၢခီတီၣ်တၢ်လီၢ်ဒီး တုၤလၢအခဲအံၤတစု က့ၤကဒါဆူအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတသ့ ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢၦၤမၤဘူၣ် တၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ