Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ်ကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ်ကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

1233
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤတဖၣ် ကထုးကွံ၁်အသးအဂီၢ် ဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တကလးဘျဲၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်လီၢ် ၃ တီၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကတ့ထီၣ်ကျဲလၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ ခီဖျိလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတရှဲႇတၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်ပိာ်ထွဲကဲထီၣ်တ့ၢ်ဒီးကဆဲးကဲထီၣ်၀ဲဆူသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဒိၣ်စိဒုးယၤဂံၢ်ဘါအတၢ်အိၣ်ကတီၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီး ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျိၣ်ဘီထၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးအပူၤ စီၤဘျုးဒိၣ်မူ စံး၀ဲလၢ “ကဘၢၣ်၀ဲဒၣ်ကျဲအံၤန့ၣ် လၢယၤတကပၤလ့ၤတက့ၤယတူၢ်လိာ်ဘၣ်ႉ ပယီၤသုးကဟဲဘၢၣ်ကျဲအံၤ ကဟဲဘၢၣ်၀ဲဒၣ်လၢပကလုာ်ဒူၣ်ထူလံၤဖိတဖၣ်အတၢ်လီၢ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီး ၀ဲဒၣ်ပဟီၣ်က၀ီၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အသိး ပ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဟူးဂဲၤအါထီၣ်အမဲာ်ညါ ခးပျံၤခးဖုးတၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ႇ ပယီၤသုးကဘီယူၤဟးဆှၣ်တၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်ဒီး(Drone) ဟးဃုသ့ၣ်ညါဒိခူသူၣ်တၢ်ဂီၤအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဃိ ဒ်သိးပယီၤသုးကထုးကွံာ်အသုးကလၢၤတဖၣ်အဂီၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ််စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပယီၤသုးကနုာ်လီၤတ့ကျဲအဖီခိၣ်ဒီး ပယီၤသုးကထုးကွံာ်သုးကလၢၤတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး အလီၢ်အိၣ်လၢ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကဘှါရှဲ၀ဲလၢတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး ကဟ့ၣ်စၢၤၦၤတၢ်ဆီၣ်သနံးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢတနံၤအံၤန့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ကရူၢ်(၁၂)ဘ့ၣ်အပူၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ ခ့ပူၤႇ နီၢ်ယိးထၣ်ႇ လၢၢ်မုၢ်ပျီႇ စီၤမုၢ်ပျီႇ ကီၤလူၢ်ဒၢႇ ဖျးခိၣ်ႇ ယဲၤမုၢ်ပျီႇ ဃဲပၤႇ ပ့က့ႇ ဘီသ့ၣ်ထၣ်ႇ ကလီၤထၣ် ဒီး တ့မုၢ်ဒၢ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ပာ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖီစ့ၤပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး နီၢ်ဘုမုၣ်ဖီ စံး၀ဲ “ပတူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အံၤ စးထီၣ်လၢပဖံပဖုအစိၤလံၤလံၤလံဒီး ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲဘၣ်ႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ပတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါ၀ဲအဂီၢ် ပပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအပူၤ တၢ်နီၤဖး၀ဲလၢတၢ်လီၢ်သၢတီၤဒီး တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတၢ်&ဲၣ် တၢ်ကျဲၤလၢဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် နီၢ်ယိးထၣ် ဟီၣ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၃ႇ၉၈၁)ဂၤႇ ထံဟီထၣ် ဟီၣ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁ႇ၀၉၇)ဂၤ ဒီး ဒ့ၣ်ပူၤနိၣ် ဟီၣ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၅ႇ၇၂၁)ဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၁၀ႇ၇၉၉)ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အဖီခိၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤ လၢတနံၣ်အံၤ ၂၀၂၀ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဃုာ်ဒီးတကီၢ်ခါတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးခဲအံၤပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ ၃ ဘျီလံန့ၣ်လီၤႉ