Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ပယီၤသုး ဒီး KNLA တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအါထီၣ်

ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ပယီၤသုး ဒီး KNLA တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအါထီၣ်

1241
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ မဲၤ၀့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNLA တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ထုးမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခံကပၤလၢာ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ပယီၤသုးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ပယီၤသုးတဖၣ်လၢအဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲပၢပြးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲမဲၤ၀့ၤသ၀ီအကပိၤကပၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢြ -KNU သုးက့(၅)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် KNLA သုးကရူၢ်ဖိတဖၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထုးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အတီၢ်ပူၤ KNLA သုးက့(၅)အံၤ ဟဲထုးအ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဒီးမ့ၣ်ပိၢ် ၅ ဘျီဒီး ဟဲခးခူသူၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အၦၤ ၄ ဘျီ၀ံၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ တၢ်ဟဲထုးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အသုးတနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုး လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ မၤ၀ဲပၢပြးတၢ်မၤအံၤတလၢန့ၢ်အလီၢ်ဒီး ခီဖျိလၢမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအဃိ ခံခီခံကပၤတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးလီၤစှၤ၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ကဲထီၣ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNU သုးက့(၅)တကပၤ က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤ ကတဲ၀ဲဒၣ်လၢမၤ၀ဲပၢပြးတၢ်ဂ့ၢ်လီၤႉ အနီၢ်ကီၢ်တခီန့ၣ် မၤ၀ဲပၢပြးတမ့ၢ်ဘၣ်ႉ ဆှၢထီၣ်၀ဲသုးရ့ၣ် ၂ ရ့ၣ် သုးဂံၢ်ဘါ ၃၀၀ ဘျဲၣ်အဃိ ပၦၤသုးဖိလၢ အအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါတဖၣ် လၢတၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်တနာ်အီၣ်၀ဲလၢၤဘၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့(၅) ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤကျၢၤဒိၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU မၤ၀ဲတၢ်ခးလိာ်သးဒ်အံၤန့ၣ် လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး -NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲဘၣ်ဃးတၢ်ပာ်လီၤသုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ(Code of Conduct) အဆၢဒိၣ်(၃)တၢ်ဘျၢတဖၣ်အဂ့ၢ်ႇ လၢတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ထီဒါဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ် တၢ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤကမံးတံာ်(JMC)အအိၣ် အိၣ်၀ဲ ၃၉ ဘျီလံဒီး ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဟံအရ့လၢအလိၣ်၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကဆဲးမၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထုးမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးတၢ်ခးလိာ်သးအံၤ ကဲထီၣ်၀ဲဖဲမဲၤ၀့ၤဒီးက့ၣ်ကီၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ပယီၤသုးတနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ KNLA တကပၤစ့ၢ်ကီး စံး၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးတခီ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ မဲၤ၀့ၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်အသးဒီတသ၀ီလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် (စကခ–၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၃၃၉)ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢ KNU တကပၤန့ၣ် သုးက့(၅)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်(၁၀၂)သုးရ့ၣ်တဖၣ် ဆီလီၤသးဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢခံခီခံကပၤသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ်အဃိ ဖဲအပူၤကွံာ်လါထီၣ်သီအကတီၢ်လံၤလံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအကယၤ ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်အသးဆူ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇ ဘံလ့ဒီး အဘူးအတံၢ်အဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဒီး KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ပဒိၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲအသိး မဲၤ၀့ၤဒူသ၀ီဟီၣ်က၀ီၤအံၤအိၣ်ဆီလီၤအသး ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒီး မ့မ့ၢ်ဒ် KNU တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အသိးန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒီး မ့ၢ်သ၀ီလၢယိၤဒိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲအါတက့ၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအဆီလီၤသးဖဲမဲၤ၀့ၤသ၀ီခၢၣ်သး သီခါဖၠၣ်အကပိၤကပၤဃုာ်ဒီး သုးကလၢၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဘူးထီးတံၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢ KNU ပာ်ပနီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် တနံၣ်အံၤနံၣ်လၢာ်န့ၣ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်သုးကလၢၤလၢအ၀ံၤတဘျီဃီအဂီၢ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် KNLA လီၢ်ခၢၣ်သးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒံး၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ