Home တၢ်ကစီၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်အပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်အပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

1077
0
Photo: Photo: Ayarwaddy health

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ် ၃ သီအနံၤတစု တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၂ႇ၉၇၄ ဂၤဒီး ၦၤသံဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲတုၤလၢ ၁၈ ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၢ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤအံၤ တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်၀ဲ Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ဒီး လၢ ၃ လါအတီၢ်ပူၤ တကီၢ်ခါဒ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဃၢ်တၢ်အိၣ်သးအသိး တနံၤန့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲတစှၤန့ၢ်ဒံး ၃၃ ဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ပသံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ် ဒီကထၢၣ်သါမ့ထိၣ် စံး၀ဲလၢ “ခဲအံၤဒု လၢအ့ၣ်ယၣ်၀ တံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤ ၦၤဘၣ်တၢ်ဆါတနံၤန့ၣ် အဂၤ ၆၀ႇ ၇၀ အအါကတၢၢ်န့ၣ် ၁၀၀ ဂၤ အါထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤႉ တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အနီၣ်ဂံၢ်ဒု မ့ၢ်ဘၣ်ဒွးလၢညါအပူၤကွံာ်န့ၣ် တလါအံၤအတီၢ်ပူၤ ဟဲချ့ထီၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သးလီၤႉ ကဒဲကဒဲတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်အဃိ မ့ၢ်တလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ကရၢ်လီၤအသးအါထီၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဟဲအါထီၣ်န့ၣ် ကဖီၣ်ဂၢၢ်အီၤအဂီၢ်ကီခဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်အရ့ဒိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ၦၤဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢတၢ်ဆါအံၤအိၣ်၀ဲ ၃ ကထိဃၣ်ဃၣ်အကျါ ၦၤလၢစံၣ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အိၣ်၀ဲ ၂ႇ၁၈၇ ဂၤဒီး တုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃ သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ၦၤသံခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၁၈ ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်လၢ ကီၢ်ဆၣ်အိၣ် ၂၆ ဘ့ၣ်အံၤ တကီၢ်ခါ ဒ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အသိး မအူၤပ့ၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီး၀့ၢ်တကူၣ်အံၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အါကတၢၢ်ဒီး မ့မ့ၢ် ပသံၣ်ႇ ဖၠၤပိၤႇ မီၤကၠိႇ ဒ့ဒယဲ ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အါန့ၢ်ဒံးကီၢ်ဆၣ် လၢအဂၤတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ