Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ကရၢခိၣ်လီၢ်လံၤ စီၤသၤထူကၠီၤ လဲၤပူၤကွံာ်သး

DKBA ကရၢခိၣ်လီၢ်လံၤ စီၤသၤထူကၠီၤ လဲၤပူၤကွံာ်သး

1281
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA) ကရၢခိၣ်လီၢ်လံၤ စီၤသးထူကၠီၤ(၇၆)နံၣ်အံၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီ ဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လဲၤပူၤကွံာ်အသး ဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ် အကစၢ်ဟံၣ် လၢသးၦၢ်တၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ ၦၤတဂၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်အံၤဒီး အခဲအံၤမ့ၢ်၀ဲ ကညီဒီလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီ ဂီၤခီဂီၤဂီၤန့ၣ် အသးသမူဟးထီၣ်ဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အကစၢ်အဟံၣ်လီၤႉ လဲၤပူၤကွံာ်သးခီဖျိလၢသးၦၢ်တၢ်ဆါအဃိလီၤႉ သးတမုာ်ဘၣ်ဃုာ်ဒီးအၦၤဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၤပၠံၤစိ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စီၤသးထူကၠီၤအံၤ ဖဲ ၁၉၉၅ နံၣ်ႇ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ DKBA အခါန့ၣ် ဟံးတ့ၢ်၀ဲမူဒါလၢၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတဂၤအသိးဒီးႇ ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဆီတလဲက့ၤအသးဆူ ပၣ်တံၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတကပၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်အံၤ ဖဲ ၂၀၁၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အခါန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲလၢ ဒီကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်လီၢ်တခါစုာ်စုာ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢအခါ တမၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀ံၤဒီးလၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤဖဲတၢ်မၤ၀ဲကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအခါန့ၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်စ့ၢ်ကီးပၣ်ဃုာ်၀ဲအဃိ ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ်န့ၣ် ထုးသံကွံာ်၀ဲပၣ်တံၣ်အံၤဒီး ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်လၢ ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤ ဟံး၀ဲမူဒါဒ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဖိတဂၤ တုၤလၢအသးသမူဟးထီၣ်တစုန့ၣ်လီၤႉ

“ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်ထုးဖးအသးဟးထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကရူၢ်အပူၤအလီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိး နအဖ သူအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ဒုးအိၣ််ထီၣ်ပၣ်တံၣ်စ့ၢ်ကီး အပၣ်တံၣ်န့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ဘၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်သွံၣ်ဃူဖိးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤခီဒု မ့ၢ်၀ဲဒၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲလီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကလဲၤပာ်လီၤက့ၤ စီၤသးထူးကၠီၤအစိၣ်အံၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ထါကိပ့ၤတၢ်သွၣ်ခိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ