Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်

ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်

869
0

လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ် ႇစီၤထိလ့

ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီအံၤ တိာ်ပာ်၀ဲဒၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဖိတဖၣ်ဒီး ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တကီၢ်ခါကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အခါ ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ(အဲၣ်အဲလ်ဒံၣ်)ပၣ်တံၣ် လၢအမၤနၢၤတၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲပဒိၣ်အသီန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ်စ့ၢ်ကီး NLD လၢအမၤနၢၤတၢ်အါကတၢၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤအံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုး အိၣ်ထီၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တကီၢ်ခါကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံးလီၤ၀ဲ ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပဒိၣ်ကရူၢ်အံၤ ကဒုးအိၣ်၀ဲထဲၦၤမၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဖိန့ၣ်တသ့ဘၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ လိၣ်ဘၣ်၀ဲၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဖိဒု ထၢနုာ်လီၤလၢပဒိၣ်ကရူၢ်ပူၤသ့၀ဲလီၤႉ အဒိ လၢပဒိၣ်ကရူၢ်အပူၤ ဒ်သိးလီမ့ၣ်အူအသိး ၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဖိတဖၣ်လိၣ်၀ဲလီၤမီၤႉ တၢ်လီၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်ၦၤသ့ၦၤ ဘၣ်ဖိတဖၣ်လီၤမီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ၦၤမၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဖိတဖၣ် ဟံးထီၣ်ဖီၣ်၀ဲသ့လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အပတီၢ်မူဒါတဖၣ်အဖီခိၣ် စံး၀ဲလၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မူဒါလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အပတီၢ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဟ့ၣ်လၢကီၢ်ခိၣ်အပတီၢ်သနာ်က့ တလဲၤဘၣ်ႉ အဲၣ်ဒိးမၤယဲလၢကစၢ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤလီၤႉ အဖံအံၤဘၣ်မနုၤအဃိဘၣ်စံး၀ဲတၢ်ကတိၤအံၤလဲၣ်န့ၣ် လၢညါအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃုထၢအခါ ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဖိတဲယၤလၢ မၤစၢၤတၢ်လၢအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ပကိကီၢ်ခီတကပၤမီၤႉ နုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးလၢန့ၣ်တကပၤမီၤနီၤႉ တီအူစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢကညီတဖၣ်အိၣ်အါမးမီၤနီၤ ဖဲန့ၣ်အခါ ကပျဲလီၤယၤလၢတီအူလီၤႉ ဖဲန့ၣ်အဖံတဲလၢ ယအဲၣ်ဒိးတပြၢသးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အခါ မၤနၢၤတၢ်ဃုထၢဖဲ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် နီၣ်ဂံၢ် ၁ တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤဒီး မ့ၢ်ၦၤလၢတၢ်မုၢ်အါကတၢၢ်လၢ ကဆဲးဟံ၀ဲမူဒါဒ်ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤ ခီဖျိလၢကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ ၇ ဘ့ၣ်အဃိ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး အိၣ်၀ဲ ၁၄ ဂၤဒီး မိၣ်ႇပအိၣ်ႇပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ခၢၣ်စးသၢဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၁၇ ဂၤ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အကျါ NLD ၁၃ ဂၤႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ် ၂ ဂၤႇ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် ၁ ဂၤဒီး မိၣ်ဃူဖိးပၣ်တံၣ် မိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီခၢၣ်စး ၁ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ