Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ခး၀ဲအဃိ ဖိသၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်တဂၤ အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိ

ခီဖျိတၢ်ခး၀ဲအဃိ ဖိသၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်တဂၤ အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိ

1039
0
Photo: KNU

လါယနူၤအါရံၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ခး၀ဲအဃိ မဲၤ၀့ၤသ၀ီဖိ ဖိသၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်တဂၤ အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနးနးကလဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်လၢ မဲၤ၀့ၤသ၀ီဖိ စီၤမီၤမိ သးနံၣ်(၁၂)နံၣ် လၢအအိၣ်ဖဲမဲၤ၀့ၤသ၀ီ သီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဂၤအံၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ ဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ် ၂၀ မံးနံးဃၣ်ဃၣ်အကတီၢ် ဖဲအဒဲးအီၣ်၀ဲကိကၠံသၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့(၅)အၦၤသၢဂၤ ခးစိ၀ဲဒၣ်ဒီးကျိတထံၣ်အဃိ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အခိၣ်သၣ်ဃံနးနးကလဲာ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ KNLA ကရူၢ်အံၤ ဟးခး၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်လၢ တၢ်ကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အံၤ ထံၣ်ဘၣ်လၢခီပတာ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)လံာ်ဃံးဃာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး ဘၣ်ထွဲသုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ႇ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်(Code of Conduct) အဆၢဒိၣ်(၃)တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဂ့ၢ်အံၤ ကဒုးသ့ၣ်ညါဆှၢထီၣ်လံာ်ထီဒါဆူ တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်ဆူၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤကမံးတံာ်(Joint Ceasefire Monitoring Committee-State Level)အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်မါမါ စံး၀ဲလၢ “သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအံၤ လ့ၤတက့ၤကမၣ်၀ဲလီၤႉ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ ဖိသၣ် ၁၂ နံၣ် ဘၣ်၀ဲဒီးကျိတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးဟးခးနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဖဲ ၁၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး မဲခၠိၤသ၀ီသးၦၢ်တဂၤ ဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်အဃိသံ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤအသးမဲၤ၀့ၤ သီခါဖၠၣ်အပိၤကပၤဃုာ်ဒီး သုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖဲ၂၀၂၀ နံၣ်လၢာ်အံၤ ဒ်သိးကထုးကွံာ်သုးကလၢၤလၢအ၀ံၤတဘျီဃီအဂီၢ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် KNLA လီၢ်ခၢၣ်သး ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ KNLA သုးက့(၅)ဒီး ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးစးထီၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးဟဲကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကထိဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအသိး ဟဲအိၣ်ထီၣ်တုၤလၢကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးဘၣ်သံအပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၂ သီ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုး ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ=၈)ႇ (ခမရ=၄၀၄)သုးလၢအဟူးဂဲၤ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤ ခးစိ၀ဲဒၣ် စီၤမီၤသၤစဲ ၃၅ နံၣ် မဲခၠိၤသ၀ီဖိတဂၤဒီးကျိဖးဒိၣ်အဃိ သံ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါယနူၤအ့ါရံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ KNU သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ သုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်မၤဖျါထီၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)အလံာ်ဃံးဃာ် အဂံၢ်စၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဃုသ့ၣ်ညါကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ််လီၤႉ