Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ကပတုာ်ကွံာ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်ကရၢလၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ကီၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

ဒ်သိးကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ကပတုာ်ကွံာ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်ကရၢလၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ကီၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

1526
0
Photo: OKOJ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးကီၢ်ပယီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ကပတုာ်ကွံာ်အဂီၢ်ဒီး သုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးလၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးတၢ်ကထုးကွံာ်၀ဲအဂီၢ် ကညီႇ ရၢၣ်ခၢၣ်ႇ ကခၠ့ၣ် ဒီး ယိၤဒိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်ကရၢလၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ကီၢ်တဖၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၇သီအနံၤ မၤ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး ဖဲကၠပၣ်ထံကီၢ်ႇ Shibuya ၀့ၢ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(UN)ရူအမဲာ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပ တာ်၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး NCA တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိ ထီဒါပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအမဲာ်ညါ လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲသုးကွီၢ်မ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကဟံးဂ့ၢ်၀ီလၢအဆိအချ့အဂီၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်(Overseas Karen Organization-OKO)နဲၣ်ရွဲၣ် စီၤလ့စ့ၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲဲၣ်ဃုာ်ဒီး လၢကလုာ်ဒူၣ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူူၤ ပယီၤသုးအံၤလဲၤတလၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဒီး မၤသံမၤ၀ီ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ႇ မၤတရီတပါ၀ဲပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးႇ တၢ်မၤသံလီၤတူာ်ကလုာ်တဖၣ်ႇ တၢ်မၤကမၣ်သုးကွီၢ်မ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ၦၤလၢအမူအဒါအိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤ မ့အီၤလဲၤဒီး သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်အံၤ ICJ ကဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီလၢအဆိအချ့အဂီၢ် ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးဖဲ(UN)ရူမဲာ်ညါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: OKOJ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ Overseas Karen Organization-OKO(Japan)˜ Kachin National Organization-KNO(Japan)˜ Arakan National Democratic Party-ANDP(Japan) ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်ကရၢ ၃ ဒူၣ်အံၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒီး ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်(၉)ထံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂ့ၢ်(၉)ထံၣ်လၢအဃ့ထီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပတုာ်ကွံာ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်လၢအဆိအချ့ႇ လုၢ်သ့ၣ်ခါ ပတာ်၀ဲ(NCA)တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး ထုးကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤတဖၣ်ႇ ထုးကွံာ်တၢ်ဆီလီၤသုးကလၢၤလၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်ႇ ပျၢ်လီၤက့ၤတၢ်ဖီၣ်ဃာ်ကၠိဖိလၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်လၢအဆိအချ့ႇ ကခၠ့ၣ်သရၣ်မုၣ်လၢတၢ်ဖီၣ်ဆူၣ်မၤတ&ီတပါအီၤခံဂၤတၢ်ဂ့ၢ် မၤဖျါထီၣ်ကွီၢ်မူးလၢအမ့ၢ်အတီႇ ထုးကွံာ် AA (ရၢၣ်ခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်)လၢအမ့ၢ်ၦၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်လၢအဆိအချ့ႇ ထူးသံကွံာ် ၂၀၀၈ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤႇ သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်အံၤ (ICJ,ICC)တဖၣ် ကဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီလၢအဆိအချ့အဂီၢ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲဒဿရၢၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတဖၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ