Home တၢ်ကစီၣ် ဘံလ့လီၢ်က၀ီၤဖိတကထိဘျဲၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ကဒီးတၢ်ဘၣ်သးခံဘျီတဘျီ

ဘံလ့လီၢ်က၀ီၤဖိတကထိဘျဲၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ကဒီးတၢ်ဘၣ်သးခံဘျီတဘျီ

1176
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိ ဖဲမဟါ(လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီ)ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတကထိဘျဲၣ် ခံဘျီတဘျီပာ်ဖျါ ထီၣ်ကဒီးတၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢ ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး KNU တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢလၢအကဲထီၣ်သးတဆီ တၢ်အိၣ်သးအတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်အဃိ ဘၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအကျါ လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤအဲၣ်ဒိၣ် စံး၀ဲလၢ “စးထီၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါန့ၣ် ဖဲလီၢ်က၀ီၤ၀ဲအံၤအပူၤ ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်သးအိၣ်၀ဲလီၤႉ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်အံၤအဖီခိၣ် မုၢ်နၤခီန့ၣ်မံတဘူၣ်ဘၣ်ႇဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်လီၤႉ ဒ်သိးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ် ယိၣ်ဘၣ်ဘှီသုတအိၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ််လၢတၢ်ဖီခိၣ်တဖၣ် ကဘှါရှဲထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒီး ၀ံၤဘျီ ပလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဃိ ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒ်အံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ယိၤကျါ၀ီကရူၢ် သ၀ီ ၄ ဖျၢၣ်ႇ ထံဖးဒိၣ်ထၣ်သ၀ီကရူၢ် သ၀ီ ၆ ဖျၢၣ်ႇ ဃီဖိပျဲၢ် သ၀ီကရူၢ် သ၀ီ ၂ ဖျၢၣ်ႇ သ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၁၂ ဖျၢၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ ၁ႇ၄၀၀ ဘျဲၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၆ ထံၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်ႇ တၢ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ႇ ပတလိၣ်ဘၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤစုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ႇ ပတလိၣ်ဘၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်ကဆီလီၤသးလၢဒူသ၀ီပူၤဘၣ်ႇ ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဒီးဘှါရှဲကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကဲထီၣ်သးလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ဃဲၣ်လီၤဘှါရှဲအီၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤန့ၣ် KNLA သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ပယီၤသုးကလၢၤတခါလၢအဆီလီၤသးဖဲယိၤကျါသ၀ီ သီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်အပူၤအံၤ KNDO သုးရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤ ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒ်သိးကထုးကွံာ်သုးကလၢၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်လၢာ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲတဆံးတက့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤအဃိ တၢ်ကးတံာ်၀ဲတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲအသိး ခီဖျိလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတဖၣ်အဃိ လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်မံလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဘၣ်ဒီး ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢၦၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၤအုးခံသ၀ီဃုာ်ဒီး သ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဖျၢၣ် ၂၀ ဘျဲၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်ခံကထိဘျဲၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒ်အံၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ