Home တၢ်ကစီၣ် BGF ဒီး ပယီၤသုးခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢ်အစၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတထီၣ်၀ဲ

BGF ဒီး ပယီၤသုးခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢ်အစၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတထီၣ်၀ဲ

2789
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဘၣ်ထွဲဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဒီတဖု တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ဖဲမဟါ(လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ)အနံၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်ဒီး BGF ခိၣ်နၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဖဲခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်) BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၁)ႇ နီၣ်ဂံၢ်(၁၀၁၁)သုးရ့ၣ်ဒီး ဒိးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့အိၣ်၀ဲတနီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်အစၢလၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဟဲဖျါထီၣ်တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး BGF သုးကရူၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် ၁၃ ဂၤ ဒီး သုးခိၣ်သုးနၢ်(၇၇)ဂၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်ဆူ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ရူတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲမဟါ(လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ)အနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ နီၣ်ဂံၢ်(၄) သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ အီၣ်စိႇ ကမျၢၢ်သုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် အီၣ်ပဲၣ်အူႇ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ ကိၣ်ကိၣ်မီၣ် ဒီး သုးတြိၤ ၂၂ အခိၣ်တဖၣ်ဒီး BGF ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲခီတီၣ် သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၁)ႇ နီၣ်ဂံၢ်(၁၀၁၁)သုးရ့ၣ်တၢ်လီၢ် ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ မုၢ်ဟါလီၤ ၃ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအလဲၤထီၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ကညီသုးခိးကီၢ်ဆၢ လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်သိတၢ်သီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ နဲၤမီၤစီၣ် စံး၀ဲ “ ဘၣ်ထွဲဒီး BGF ဒီတဖု တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲမဟါတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤန့ၣ် ကဟံး၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ၂ လါအတီၢ်ပူၤဒီး ကဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ် ခံခီခံကပၤမၤန့ၢ်၀ဲတၢ်သးလီၤပလိာ်လီၤႉ သုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ ဆဲးဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်သနံးဆူ BGF ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်လၢအမ့ၢ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ ဒီး သုးခိၣ်အဂၤ ၂ ဂၤ ဒ်သိးကတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢမူဒါအဂီၢ်ဒီး သုးဒီတကရူၢ် တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဟးထီၣ်အံၤအဖီခိၣ် ဒ်သိးကက့ၤဆိကမိၣ်ကဒါအဂီၢ် ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ၂ လါလီၤႉ တၢ်အိၣ်သးအံၤ တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့အိၣ်န့ၣ်တဲတသ့ဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်သနံးဆူ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ ဒီး သုးခိၣ် ၂ ဂၤ လၢကဟးထီၣ်အဃိ ဒီတကရူၢ်ဘၣ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဟးထီၣ်လီၤဒီး တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢမ့ၢ်ဆဲးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် BGF ခဲလၢာ်ကဟးထီၣ်၀ဲဒီး ကက့ၤအိၣ်ဆၢထီၣ်၀ဲဒ်ကရၢမိၢ်ၦၢ်လၢအမ့ၢ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်-DKBA အသိးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် BGF သုးခိၣ်တဂၤ ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ရွှ့ၣ်ကိၣ်ကိၤ၀့ၢ်သီတၢ်တိာ်ကျဲၤဃုာ်ဒီး ကၣ်စံၣ်နိၣ်တၢ် တၤကျိၣ်တၤစ့လၢအတဖိးသဲစးတဖၣ်ဒီး မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတဖိးသဲစးတဖၣ် အတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်အဃိ ဖဲအပူၤကွံာ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီအကတီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤႇ သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၃)အခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ ဒီး သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၂)အခိၣ် သုးဒိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤတ့ၤ၀့တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်အဂီၢ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ(၈)သီအနံၤန့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢမူဒါန့ၣ်လီၤႉ

BGF ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲအိၣ်ထီၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤအဂီၢ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်စီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၣ်မ့ထိ စံးဘၣ်ၦၤမၤတၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်-DKBA သုးရ့ၣ် ၁၂ ရ့ၣ် ဒီး ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ် -KPF သုးရ့ၣ်(၁)ရ့ၣ် ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ်အခါန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤ သုးနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၇ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်တယးဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ