Home တၢ်ကစီၣ် ပဒိၣ်မါည့မီၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ် တဘၣ်ဃးဒီးပ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

ပဒိၣ်မါည့မီၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ် တဘၣ်ဃးဒီးပ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

1450
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပဒိၣ်မါည့မီၣ်အံၤ မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢအဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကရၢ်ကရိအပူၤလံဒီး အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ်န့ၣ် တဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ(လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂)သီ ဒ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဒီတဒၢ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ရူထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤ(၉/၂၀၂၁)အသိးန့ၣ် လၢတၢ်ဒုးအိၣ်၀ဲထီၣ်ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးကီၣ်ကးအကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးပဒိၣ်မါည့မီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ ရှဲလဲထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢအထီဒါ၀ဲဒၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်အတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ ဘၣ်ထွဲဒီးပဒိၣ်မါည့မီၣ်အမံၤပၣ်ဃုာ်လၢ ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးကီၣ်ကးအပူၤအံၤ ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ လါယူၤလံ ၂၁ တုၤလၢ ၂၃ သီ တၢ်မၤ၀ဲ ၇ ဘျီတဘျီ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ အ၀ဲတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဘၣ်သးဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတူၢ်လိာ်၀ဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤတၢ်ဘျၢသဲစးအသိး တၢ်ဟးထီၣ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးပျဲဟးထီၣ်ဒ်ကရၢဖိအသိးလီၤအဂ့ၢ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ